Tax International

In: Business and Management

Submitted By guy83
Words 1540
Pages 7
מקרה 5 * בקביעת מועד ניתוק התושבות של יחיד, אזרח ישראל והפיכתו לתושב חוץ לצרכי מס, יש לבחון מספר מבחנים המסייעים בקבלת ההחלטה: 1. מספר הימים בהם שהה היחיד בישראל במהלך התקופה הנבדקת- בשנים 2000-2010 שהה היחיד רוב ימות השנה במדינה הזרה, יותר מ-183 ימים בכל שנת מס.
לפי הדין הפנימי, סעיף 2 לפקודה- "חזקה היא שמרכז חייו של יחיד בשנת המס הוא בישראל (א) "אם שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר"- לא מתקיים עבור היחיד ע"פ העובדות. (ב) "אם שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס או בשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר"- לא מתקיים עבור היחיד. 2. קיומו/אי קיומו של בית קבע בישראל- אין בבעלות היחיד בית בישראל. לפי הדין הפנימי, סעיף 1 (א)(1) לפקודה- הגדרת "תושב ישראל" קביעת מרכז חייו של היחיד (פס"ד גונן, סולר, צייגר). 3. הצטרפוץם של בני משפחתו של היחיד אליו- היחיד עזב בשנת 99 את ישראל ועבר להתגורר במדינה הזרה יחד עם אשתו השנייה וילדם- מצביע על ניתוק מישראל במועד עזיבת הארץ. בשנת 2004 אחד מילדיו עבר להתגורר עימו במדינה הזרה. 4. תשלום ביטוח לאומי, מס בריאות וכו..- ע"פ העובדות היחיד לא הוגדר כתושב ישראל לעניין ביטוח לאומי בין השנים 2000-2010 (עד מועד חזרתו ארצה). 5. מבחן הארבע שנתי- הגדרת המונח "תושב חוץ"- מי שאינו תושב ישראל עוברת תיקון (168 לפקודה) ונקבעה תוספת להגדרה:
"תושב חוץ"- מי שאינו תושב ישראל, וכן יחיד שהתקיימו בו כל אלה: * הוא שהה מחוץ לישראל 183 ימים לפחות, בכל שנה, בשנת המס ובשנת המס שלאחריה, * מרכז חייו לא היה בישראל, כאמור בפסקה (א)(1) להגדרה "תושב ישראל" או "תושב", בשתי שנות המס שלאחר שנות המס האמורות בפסקת משנה א.
* ע"פ המבחנים הנ"ל ומכלול העובדות המצויינות לגבי היחיד- ניתן לראות ביחיד תושב חוץ. בנוסף, חוזר רשות המסים קובע: "אם בשנת המס, שבה עזב היחיד את ישראל, הוא שהה מחוץ לישראל מעל 183 ימים הרי שמניין ארבע השנים יחך כאמור לעיל בשנת העזיבה, ואולם יום ניתוק התושבות ייקבע ליום בו עזב את ישרל ולא לתחילת שנת המס בה שהה מחוץ לישראל מעל 183 ימים.
לא ניתן לקבוע את מניין הימים בהם שהה היחיד בחו"ל בנת 99,…...

Similar Documents

Tobin Tax

...The Tobin Tax And Its Effects On The Foreign Exchange Market International Business Thesis By Mark Hansen 290587-1563 & Nina Johansen 140988-1838 Advisor Niels Blomgren-Hansen 17.05.2010 Executive summary In this thesis a financial transaction tax in the form of the Tobin Tax is examined as a means to reduce volatility on the foreign exchange market. James Tobin original proposal is presented followed by his 1995 paper and Frankel’s contribution to the discussion. Frankel gives merit to Tobin’s line of reasoning on reducing stability by dividing investors into short-term speculators and long-term fundamentalists and defines the former’s activities as destabilizing and the latter as stabilizing. However, we find this segmentation problematic since it is not possible to divide the market participants into these categories in the foreign exchange market. Many of the short-term investors do not necessarily speculate or disregard fundamentals, but rather try to avoid risk. Accordingly, many of the short term market movements are instead stabilizing. Therefore, the Tobin Tax would not only deter the destabilizing transactions, but also the stabilizing ones. If the foreign exchange market is in fact excessively volatile as Tobin argues then the tax could possibly have a positive effect by throwing sand in the wheels and thereby slowing short-term reactions. Our findings suggest that the foreign exchange market is in fact highly volatile, but we find no......

Words: 24467 - Pages: 98

Tax Evasion

...issue of Tax evasion in Ireland and around the world has significantly increased in the last few years. The downturn in the Irish economy along with pressures from some of our major international trading partners(European Union, International Monetary board and US) has increased the pressure on the Irish government to strengthen its revenue arm and try and recover millions of euro that it has lost through tax evasion and corruption. The loss of this revenue to the exchequer has serious affects on the Irish economy and limits the money that could be spend on education, infrastructure, public health and Social Welfare to name a few. Tax avoidance and tax evasion often get confused with one another and are often considered to mean the same. Tax avoidance is defined as the lawful minimization of tax liability through sound financial planning techniques such as phasing the sale of assets over a period long enough to effect maximum exemption from capital gains tax while tax evasion is defined as the unlawful attempt to minimize tax liability through fraudulent techniques to circumvent or frustrate tax laws, such as deliberate under-statement of taxable income or wilful non-payment of due taxes . While Tax avoidance is legal, tax evasion is an offense and is punishable by both civil and criminal penalties. “The public’s attitude to tax evasion has also changed and so too has the attitude of the courts. It is no longer enough to admit a serious revenue offence and simply......

Words: 481 - Pages: 2

Flat Tax

...many countries applied the system of progressive income tax, which was earlier applied in Western Europe. But it soon turned out to be a system that discouraged economic growth. Therefore, some of these countries since 1994 have established the system of flat tax. Flat tax implies the application of a single-level tax system. Flat tax is applied in consideration of the supposition that all income should be taxed only once during their circulation, precisely when they are owned. Flat tax system refers to the unification of taxes in two taxing plans: personal income tax, which is levied on the total income of the individual and corporate tax, which is levied on the profits made by the companies. Flat tax was firstly applied in Albania during 2008 after two years of debates. The tax refers to the application of a 10% levied on the profit or on the total personal income. Keywords, flat tax, progressive tax, rates taxes, tax system in Albania, the consequences of taxation The notion of taxation has been known since the establishment of states. A social organization, as primitive as it may be, requires sufficient financial means to accomplish its goals. Taxes are a substantial means of providing the financial resources of a country. They occupy the leading place in the public income of modern countries. The great part of our neighboring countries and countries with quite a similar economic situation as ours are applying flat tax. So as to improve the economic situation and the......

Words: 2359 - Pages: 10

Carbon Tax

...A carbon tax is a tax imposed on the carbon content of fuels. It is a form of carbon pricing. Carbon taxes are a possible cost-effective means of reducing greenhouse gas emissions. From an economic outlook, carbon taxes are a type of Pigovian tax.They help to address the problem of emitters of greenhouse gases not face the full social costs of their actions. Carbon taxes can be a degenerating tax, in that it may directly or indirectly affect low-income groups disproportionately. The regressive impact of carbon taxes could be addressed by using tax revenues to favor low-income groups. A number of countries have implemented carbon taxes or energy taxes that are related to carbon content. But some are taxed on energy products and motor vehicles rather than on carbon dioxide directly. In June 2010, Julia Gillard defeated Rudd in a leadership challenge thus becoming Prime Minister of Australia. Shortly afterwards she called a federal election. During the election campaign Gillard stated that she supported a price on carbon emissions and that she would prosecute the case for action for as long as she needed to win community support. However, she also indicated that she would not introduce carbon pricing until there was a sufficient consensus on the issue, and she specifically ruled out the introduction of a "carbon tax".(Paul Kelly and Dennis Shanahan, 2010) When it was introduced on July 1, 2012 its primary goal is to reduce the country’s total emissions of greenhouse gases......

Words: 1865 - Pages: 8

International Tax Law

...United States company but based out of Germany and there is a problem that needs addressed. You will need a complete management staff on the ground in Germany to oversee any problems. Depending on the situation it could require you to go on location which could take you a few days to get there as opposed to a local based company that you could be within a few hours from. This location in Germany does have a few benefits for online companies. It is centrally located to where shipments could ship faster across the world. Customers would receive products faster and that would increase overall satisfaction. Taxes will need to be considered in Germany. There are several pages of tax law that would need to be analyzed by a legal team to make sure the company pays all appropriate taxes and receives certain tax breaks they qualify for. Germany is known for high taxes and it would all depend on how they vary compared to being based in the U.S. Being an online company the language barrier should not be too much of an issue. There are programs for online stores to use to simply select the language of choice while shopping online. However, when dealing with the local government the company will need a spokesperson that is fluent in German. This will be another position the company will have to pay for and most translators for business purposes receive a very good paycheck. Germany’s business policies could vary greatly from those in the U.S. The hours allowed to work and the pay......

Words: 415 - Pages: 2

Deferred Tax

...Rigorous or Not?: A Case of Auditor Judgment for Deferred Tax Issues Leader’s Guide Leader’s Guide Rigorous or Not?: A Case of Auditor Judgment for Deferred Tax Issues Jan Taylor Morris, PhD, CPA Time: 3 hour unit of study Module Objectives 1. Help students understand the importance of exercising high quality professional judgment; 2. Introduce students to the KPMG Professional Judgment Framework; 3. Provide students with an opportunity to apply the framework; and 4. Provide students with the opportunity to begin developing an appropriate mindset for making good judgments. Module Learning Objectives Critical analysis of case issues and application of KPMG Professional Judgment Framework allow students to increase their: 1. Problem solving and decision making skills in an ambiguous learning environment; 2. Strategic / critical thinking as they consider the relevant issues of the case and make subjective decisions; 3. Ability to identify relevant risks associated with improper judgments; and 4. Understanding of ASC 740 and accounting for income taxes and how judgment impacts financial reporting. Module Components • Class Structure: 3 hour unit of study • PowerPoint Lecture • Case Assignment • Workpaper • Five Videos • Summary: Elevating Professional Judgment in Auditing and Accounting: The KPMG Professional Judgment Framework (available at:......

Words: 15534 - Pages: 63

Tax Avoidance and Tax Evasion in Bangladesh

...“TAX EVASION & AVOIDANCE - A REAL PROBLEM FOR BANGLADESH” INTRODUCTION: Tax evasion and avoidance are both phenomena that are probably as old as taxation itself. Wherever and whenever authorities decide to levy taxes, individuals and firms try to avoid paying them. Though this problem has always been present, it becomes more pressing in the course of globalization as this process extends the range of opportunities to dodge taxation while simultaneously reducing the risk of being detected. Developing and emerging countries like Bangladesh are particularly vulnerable to tax evasion and avoidance activities of individual taxpayers and corporations. While tax revenues in OECD-countries are almost 35 per cent of GDP ,in case of Bangladesh it is only around 10%.This can be considered one of the primary reasons for large differences in the ability to mobilize own resources between developed and developing countries. Tax evasion and tax avoidance is a great problem in our country. In Bangladesh there are many individual taxpayers and corporations who are evading or avoiding tax. As a result government’s developments activities are hampered. So, we should know about the tax evasion and tax avoidance and thereby its preventives measures. For development of a country government needs to create infrastructure and invest in various sectors. For this activities government needs founds and tax revenue is the main source for the purpose. But due to tax evasion and tax avoidance......

Words: 5263 - Pages: 22

International Tax Policy 2012

... Nations’  Role  in  International  Tax  Policy   A Research and Policy Brief for the Use of the NGO Committee on Financing for Development Hamrawit Abebe, Ryan Dugan, Michael McShane, Julie Mellin, Tara Patel, and Linda Patentas Graduate Program in International Affairs, Milano School of International Affairs, Management, and Urban Policy, The New School March 7, 2012 TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY BACKGROUND AND PERSPECTIVES BACKGROUND AND ANALYSIS THE OECD, G77, G20, AND EU ON UPGRADING THE UN TAX COMMITTEE KEY INSTITUTIONAL PLAYERS ARGUMENTS FOR AND AGAINST A UN TAX BODY 3 4 8 12 17 REFLECTIONS AND RECOMMENDATIONS RELATIONSHIP BETWEEN OECD AND UN TAX COMMITTEE GLOBAL TAX POLICIES POLICY RECOMMENDATIONS 20 28 38 APPENDIX GLOSSARY AND ACRONYMS REFERENCES 44 48 52 2 Executive Summary The report provides an analytical view on the role of the United Nations in tax policy, highlighting the interventions made by and challenges to key players in attempts to streamline global tax cooperation. The first section of the paper provides a background on the importance of tax related issues, emphasizing its importance within the Monterrey Consensus. Debates are introduced between two key institutional players regarding global tax cooperation, the OECD’s  Committee  on  Fiscal  Affairs  and  the  UN  Tax  Committee. Views from key players the OECD, Group of 77, Group of 20, and European Union are addressed in the areas of international tax cooperation,......

Words: 20133 - Pages: 81

Tax Avoidance

...APPLE TAX AVOIDANCE SCHEME DOUBLE NON-TAXATION April 2015 1 Apple International Structure Source: New York Times 2 Taxation Principles RESIDENCE: •  Incorporation •  Place of Management -> Case of Ireland SOURCE: •  Source jurisdiction is generally expected to have priority, but the concept of source is generally poorly developed in domestic tax legislation •  Notion of permanent establishment, head office and transfer pricing rules 3 Double Irish Arrangement •  The Double Irish Arrangement is a tax avoidance strategy that some multinational corporations use to shift income from a higher-tax country to a lower-tax country. •  It is called Double Irish because it requires two Irish companies to complete the structure. One of these companies is tax resident in a tax haven 4 Apple Operations International (AOI) •  AOI, the company's primary offshore holding company, made up 30% of Apple's total world profits. •  Residence: Irish and U.S. tax residency rules: •  Ireland uses a management and control test to determine tax residency. •  United States determines tax residency based upon the entity’s place of formation. •  AOI is incorporated in Ireland, it is not tax resident in Ireland, because AOI is neither managed nor controlled in Ireland. Because AOI was not incorporated in the United States, AOI is not a U.S. tax resident under U.S. tax law either. 5 Apple Sales International (ASI) (1) •  The......

Words: 741 - Pages: 3

Tax Havens

...to stash your cash? Tax Havens promise anonymity and no accountability. While some countries benefit from the existence of these tax havens, others experience losses. This speech supports the assertion that tax havens create more poverty around the world. Globalisation has resulted in countries becoming more interconnected -this interconnectivity has resulted in goods, services and people moving across borders. As a result individuals and company have access to tax havens – a place which has no taxes or low taxes placed on individuals and corporations. There are present in countries where there are weak government regulations, lack of transparency and no need for local presence. Tax havens enable many multinationals to shift profits out of poor countries where the business functions where their profits are untaxed robbing; developing countries are deprived of much needed revenues needed to fight poverty (ActionAid UK, 2013). McNair (2015) reports that between 2010 and 2012 the Democratic Republic of Congo lost over $1.3 billion which is almost twice its health and education budgets joined. As a result government are not able to provide proper healthcare and educational facilities to its people. Similarly Ridgwell (2013) reveals that African countries lose $38 billion a year through tax havens. This money is needed to feed and clothe millions daily. War on Want states that even though the UK loses billions of pounds every year to corporate tax avoiders, its......

Words: 864 - Pages: 4

International

...to attract rural consumers. * Economic * The presence of considerable political uncertainty has affected the Consumer confidence. | Business Opportunities | * Culture * The friendliness of Thais and the diverse characteristic of Thai culture make Costco easier to become a local employer. * Administrative * The Thailand government encourages foreign investments. * Thailand government offers a range of tax and non-tax incentives. * Geographic * Advanced transportation with easy access to waterways and the ocean. * Economic * Lower labor, rent and manufacture cost than other countries. * Retail industry develops rapidly in Thailand. * The retail market in Thailand increases 7% to 8% year-over-year. | BRAZIL Country Description | Cultural * Major Languages: Portuguese (Official Language), Japanese, Italian. * Religion: Catholicism. * Brazil is a multinational state. Administrative * Federative Republic and 3 branches of government: Executive, judicial, and legislative. * Government has strict labor laws and complicated tax code.Geographic * Brazil is along the eastern coast of South America. * Its population distribution is not balanced. (90% concentrated in southeastern coastal areas).Economic * The largest national economy in Latin America; the world's eighth largest economy at market exchange rates. * Brazil has natural resources (wood, oil, gemstones, etc.) | Relative Importance | With reference to Essential......

Words: 3027 - Pages: 13

Tax Objectives

...To reduce the Amended Returns for correction of figures to the 50% compared to 2015 in order to calculate accurately the annual tax provision, monitoring the tax figures of all latam entities each Quarter, as well as prepare the tax return for the 3 Mexican legal entities by December 31st 2016 duly on time according to Mexican regulations. Description Tax Analyst has to calculate the advanced payments month by month through the analysis of trial balances and accounts. Monthly tax returns have to be filed before the 17th of the following month. Informative returns have to be filed according to tax authority’s calendar. Archive and have an accurate record of returns with their proper authorizations and payments. Have reconciliations of tax accounts duly prepared. Track and calculate Invoices made by 9714 Grupo and have a follow up of the pending balances. By December 31st, calculate the annual tax payment scenario by preparing all the files requested by UK International Tax Direction. Request the tax reconciliation template to Latam Entities each quarter and monitor the posted figures. Prepare the  tax reconciliation template of mexican Entities each quarter and monitor the posted figures. Weighting 35 Due Date 12/31/2016 To obtain the 100% of VAT refunds and offsets as well as the Income Tax offset by the following month in case it is refunded automatically or by the end of the third month in case documentation is required, as well as train The AP responsible......

Words: 750 - Pages: 3

International

... International Economics Monica Jones ECO/372 December 1, 2015 Larry Olanrewaju International Economics What does the president and congress do to stimulate the economy? What does the president and congress do to contract the economy? The president and congress can stimulate the economy by creating tax cuts, creating job bills and funding state and local governments. Tax cuts would allow companies to retain more of their earnings. The goal is that large corporations and small businesses would then turn around and hires more employees. Another benefit of tax cuts would be increased capital expenditures spending. A jobs bill would be directly aimed at creating jobs in the small business sector. The goal would be to increase the availability of credit for all small businesses. The creation of jobs bill would be aimed at increasing SBA lending and lowering capital gains taxes, which would encourage entrepreneurship and investments. Funds disseminated to local governments have the greatest multiplier effect. By getting funds to these governments, it would allow states to stop raising taxes on residents and from cutting needed services, which would help lower the unemployment rate and not further punish overly-taxed residents. In order to contract the economy, Congress and the President cut spending and program to cool the economy. If done correctly, the reward is an ideal economic growth rate of around......

Words: 1202 - Pages: 5

Tax, Personal Tax

...I think that Murray should not follow the suggestion of his immediate supervisor, because it’s actually not only against tax-related regulations but also the moral codes. What happened to this case? Let’s go back and take a look. First of all, the mistake came from the deficiency of tax calculation of selling taxpayer’s duplex. Then, the error was overlooked during the review process. Lastly, Murray’s immediate supervisor intentionally said forgot it. Conspicuously, this is a case of human error which can be redeemed when it was found at the last step. So, if the company can be more responsible and take some active actions, they can totally make this case right. For Murray, the first and foremost thing to do is to double check the case and make sure the mistake of the case is exactly as he found. Then, he still needs to go to his supervisor and explain to him patiently about the case in order to get him to face this question straight. If his supervisor doesn’t decide to fix their mistake, then Murray may inform this tough situation to the firm’s board of directors even the accounting agency. As an accountant, Murray has both a legal and ethical responsibility to report this error. If they wait IRS to come to them, he could be forced to jail, even lose his license. In the end, Murray and his colleagues need to tell the client about the mistake they made, ask them to follow the rules and pay more taxes and at the same time give remediation of the miscalculation and......

Words: 269 - Pages: 2

International

...rBackground * Realists are a group of scholars who having to see themselves having a deep insight within the realm of IR. * They would like to become advisers or become political leaders. * Offer a road map to leaders who conduct in international affairs. * Their insight was not just the result in what happened centuries ago. * They’re timeless wisdom that...certain trusses that are ageless * Telling how the actually worked, not how they looked, or should look * They tell world leaders that the most important, should operate is to enhance the security of their states... * Power is a very important thing in IR. * They should be able to harness this power in creative and noble ways. * The world is a complex place. * Strengths in realism.... * What they also argue is that..Money is a currency..Everything is about power. * Allow us to expand our national interest. * Gain power, use that power, and then use it in a robust manner so that you are on top on IR power. * More dominate then change. * Dominate aspects are wars, security dilemma, missiles etc. * IR is a story of wars being fought, wars having been fought in the past and states recovering.., or preparing for future wars. * Realist’s wars are an endemic/... * You can never get ride of war impossible it stays. * They are not interested in changing the world but helping it and creating peace and unity. * They like talking about violence,......

Words: 625 - Pages: 3