Pakiranje Proizvoda

In: Business and Management

Submitted By martinka
Words 2444
Pages 10
Tema ovog seminarskog rada je pakiranje proizvoda u teoriji i praksi. Vrlo je važno razgraničiti pojmove pakiranja i ambalaže jer se u svakodnevnom životu često događa da se ovi pojmovi izjednačuju odnosno da laici smatraju kako su to sinonimi. Kako bi odmah na početku ovog rada znali što je zaista tema potrebno je definirati oba pojma iz čega slijedi da je pakiranje (dolazi od riječi pakirati): - prema Aniću: (prema njem. pakken) slagati, vezati u svežanj jedan ili više predmeta i omotati papirom ili staviti u ambalažu, radi slanja poštom ili prema Klaiću: (prema njem. pakken) omatati omotom, paketirati, pakovati, praviti paket , dok prema istim izvorima riječ ambalaža označava - prema Klaiću: (franc. emballage) omot; sve ono (papir, drvo, juta, slama, špaga itd.) u što se roba pakuje; prid. ambalažni; a prema Aniću: zaštitni omot u koji se oprema roba radi prijenosa ili prijevoza. Dakle pakiranje je proces, a ambalaža je element procesa pakiranja. Obzirom na to da je tema ovog rada proces pakiranja i čimbenici koji su važni za taj proces ovaj rad sadrži sve važne elemente procesa pakiranja kao i logistički aspekt procesa načina pakiranja u tvrtci Kandit d.o.o. iz Osijeka. Važnost pakiranja je velika upravo zbog zaštite proizvoda i sigurnog transporta do konačnog mjesta prodaje ili korištenja. Ova tema obrađuje se u okviru predmeta poslovna logistika pa je vrlo važno definirati i što je predmet istraživanja logistike pa se stoga navodi da je logistički sustav skup elemenata tehničke, tehnološke, organizacijske, ekonomske i pravne naravi s ciljem optimizacije tokova materijala, roba, informacija, energije i ljudi na određenom zemljopisnom području radi ostvarenja najvećih ekonomskih efekata. Logistiku možemo promatrati s mikro i makro aspekta pa tako kažemo da mikrologistika kao područje svog djelovanja promatra, proučava ili obuhvaća proizvodnju, nabavu, prodaju i…...

Similar Documents

International Management

...proizvodnje. D. Ricardo – Zemlja će se u međunarodnoj razmeni specijalizovati u onoj proizvodnji u kojoj, iako je skuplja, proizvodi relativno najmanje skupo, odnosno u onoj proizvodnji u kojoj, iako jeftinija, proizvodi relativno najjeftinije. Pri tome se posmatra odnos proizvodnja/faktor. G. Haberler unosi u teoriju spoljne trgovine princip graničnih troškova. Po G. Haberleru do izvoza dolazi kada su granični troškovi dodatne proizvodnje u jednoj zemlji niži od odgovarajućih graničnih troškova dodatne iste proizvodnje u drugim zemljama, ako se uključe transportni troškovi, do izvoza dolazi kada su granični troškovi proizvodnje, uključujući transportne troškove za dodatnu izvoznu jedinicu, manji od graničnih troškova proizvodnje istog proizvoda u zemlji uvoznici. Po Heckscher-Ohlinovoj teoriji spoljne trgovine komparativne prednosti potiču od razlika u relativnom obilju proizvodnih faktora. Razlog za međunarodnu razmenu leži u razlici u veličini i kvalitetu proizvodnih faktora kojima svaka od zemalja raspolaže. Ako se pretpostavi jednak kvalitet proizvodnih faktora, ukoliko zemlja raspolaže sa većom količinom nekog proizvodnog faktora, njegova cena je niža, pa je proizvodnja onog dobra koja se zasniva na njegovoj intenzivnijoj upotrebi relativno jeftinija. Ona će izvoziti robu koja sadrži više njenog relativno obilnijeg i jeftinijeg proizvodnog faktora, a uvoziće ono dobro u čijoj se proizvodnji intenzivnije koristi relativno oskudniji i skuplji proizvodni......

Words: 14018 - Pages: 57

Pristupni Rad Iz Crm-a

... | | |TDR-ov sustav vertikalno je integrirani sustav koji čine tvrtke: Hrvatski duhani d.d., TDR | | |d.o.o., Istragrafika d.d. i predstavništva TDR-a. Svaka tvrtka ima svoju ulogu u procesu uzgoja,| | |obrade duhana te proizvodnje i distribucije duhanskih proizvoda. | | | | | |Djelatnost Hrvatskih duhana je proizvodnja, obrada i prodaja duhana. TDR-ova djelatnost je | | |proizvodnja i distribucija gotovih duhanskih proizvoda, a Istragrafika proizvodi ambalažu za | | |pakiranje duhanskih proizvoda. Predstavništva TDR-a osiguravaju prisutnost TDR-ovih proizvoda na| | |većim tržištima te skrbe o distribuciji TDR-ovih proizvoda i komunikaciji s kupcima i poslovnim | | |partnerima. | | | | | |Sve spomenute tvrtke čine...

Words: 3753 - Pages: 16

Poslovna Analiza

...najrentabilnijeg obima proizvodnje i prodaje.Profit se maksimira kada je razlika između UP i UT najveća. [pic] Kada je cena proizvoda data, profit-maksimirajući obim nalazi se u tački Q1, gde je vertikalno rastojanje između krive UP i krive UT najveće. Kriva UP je linearna, počinje od nule i raste proporcionalno u odnosu na obim, jer uz datu cenu svaka dodatna jedinica proizvoda povećava UP za iznos jednak ceni. Ako cena nije data i preduzeće utiče na cenu, onda kriva UP kreće od nule, raste, dostiže maksimum i počinje da opada, jer se tada obim prodaje povećava samo ako se smanji cena, što smanjuje i UP. [pic] Preduzeće maksimizira ukupan profit na nivou obima, gde je razlika između ukupnog prihoda i ukupnih troškova najveća (Q1). ▪ PRISTUP PROSEČNI TROŠKOVI-PROSEČAN PRIHOD određuje obim na kome je profit maksimalan na osnovu prosečnih ukupnih troškova(PUT), marginalnih troškova (MT) i cene proizvoda (C).Profit se maksimira kada se izjednače MPd i MT .Kada je cena proizvoda data, MPd = C za svaki obim proizvodnje i prodaje, pa se kriva marginalnog prihoda i kriva cene podudaraju.Najrentabilniji obim je u tački Q1, gde kriva MT seče krivu MPd (MPd=MT) i jednak je. Ako je obim manji od Q1, onda je MPd>MT, pa preduzeće može da poveća profit ako poveća obim do Q1, jer je povećanje UPd zbog prodaje dodatne jedinice proizvoda veće od troškova proizvodnje i prodaje te jedinice, ali ako je obim veći od Q1, onda je MPd...

Words: 481 - Pages: 2

Croatian

...ljudi,koji proizvode robe i usluge. Odluke o radnoj snazi ukljucuju odabir ,zaposljavanje,otpustanje,obuku, nadzor i naknade. Te odluke donose linijski menadžeri uz pomoc kadrovske sluzbe ili ureda za u.lj.p. Upravljanje radnom snagom na proizvodan i human nacin danas je kljucni zadatak proizvodnje. POSLOVI MENADŽMENTA U PROIZVODNJI MENADŽER PROIZVODNJE-ukljucuje menadžera tvornice, direktora proizvodnje te dopredsjednika proizvodnje u proizvodnim organizacijama. U usluznim djelatnostima ukljucuje menadžera trgovine, ureda i dopredsjednika proizvodnje. Ovi se poslovi bave sveukupnom koordinacijom i usmjeravanjem funkcije proizvodnje. MENADŽER MATERIJALA- zadatak je upravljanje i integracija protoka materijala od sirovina do gotovih proizvoda. Ima poslove nabave,kontrole zaliha i kontrole proizvodnje. MENADŽER NABAVE-duznost je osiguranje adekvatnog protoka sirovina. Oni djeluju u bliskoj vezi s dobavljacima. Pregovaraju o cijenama,odabiru dobavljace i ocjenjuju njihove karakteristike. MENADŽER ZALIHA- narucuje odg.kolicine materijala u pravo vrijeme. MEADŽER KONTROLE I TERMINIRANJA PROIZVODNJE-odgovoran je za ostvarivanje plana proizvodnje, te da se pri tome resursi koriste na najbolji način. MENADŽER KVALITETE- bavi se planiranjem i kontrolom kvalitete robe ili usluge. Odgovornost uključuje razvoj sustava za kontrolu kvalitete,pomaganje radnicima u ostvarivanju kvalitete. MENADŽER POSTROJENJA-zaduzen je za oblikovanje i kontrolu proizvodnih postrojenja i......

Words: 2180 - Pages: 9

Logistika

... |poduzeća». | | | |Logistika se može definirati i kao: | | | |zadaće u dostavi objekata (proizvoda) radi njihovog stavljanja na raspolaganje korisnicima izravno i neposredno; | | | |znanost o strukturama, sustavima, tokovima i procesima za efikasno i fleksibilno dostavljanje objekata korisnicima. | | | |Logistika kao znanost potječe iz SAD-a – shvaćena je kao sustav toka robe, materijala i energije koji povezuje nabavna | | | |tržišta s proizvodnim i potrošačkim mjestima. Sustavni elementi logistike su ljudi, dobra i informacije. | | | |Američka definicija: logistika je onaj dio procesa lanca opskrbe koji planira, uvodi i kontrolira uspješan, učinkovit | | | |tok i zalihe proizvoda, usluga i informacija od točke izvora do točke potrošnje, da bi se ispunili zahtjevi kupaca. | | | |Ovo je bio pristup definiranju logistike koji se temelji na orijentaciji na tok. | | | |Postoje još dva pristupa i to koji se temelji na......

Words: 9013 - Pages: 37

Sinalco Marketing Plan

...PESTLE analiza 6 Analiza kompanije 8 Analiza proizvoda 9 Linija proizvoda 9 Ambalaža 10 Distribucija 11 Analiza konkurencije 12 Coca – Cola 12 Pepsi 13 Sky 15 SWOT analiza 17 Zaključak na bazi SWOT analize 19 Identifikacija i segmentacija tržišta 20 Geografska segmentacija 20 Demografska segmentacija 21 Psihografska segmentacija 22 Bihejvioristička segmentacija 24 Opis ciljnog segmenta 24 Ciljevi 25 Marketing ciljevi 25 Komunikacijski ciljevi 25 MARKETING MIKS 26 Proizvod 26 Cijena 28 Distribucija 29 Promocija 30 Oglašavanje 30 Unapređenje prodaje i lična prodaja 34 Odnosi s javnošću 35 Budžet 36 Vremenski plan aktivnosti, način implementacije i odgovornosti 41 Kontrola 45 Zaključci i preporuke 46 Literatura 47 Analiza tržišta Tržište bezalkoholnih pića se iz godine u godinu sve više širi. Poslijednih godina u Bosni i Hercegovini izgrađeno je mnogo novih kapacieteta za proizvodnju bezalkoholnih pića kao što su flaširana izvorska voda i osvježavajuća bezalkoholna pića. Ti kapaciteti se koriste samo od 20-50 % zbog niske stope izvoza te jako visoke stope uvoza. Bosanskohercegovačke kompanije proizvode oko 350 miliona litara bezalkoholnih pića godišnje od čega pola otpada na flaširanu vodu. Već dugi niz godina tržišni lider je kompanija Coca Cola. Na sljedećim tabelama imamo prikaz uvoza i izvoza bezalkoholnih pića u Bosni i Hercegovini : Naziv proizvoda | Izvoz 2011 (kg) | Izvoz 2011 (KM) | Izvoz......

Words: 5816 - Pages: 24

Arranged Marriages

...Marketing Association): ‘’Marketing je aktivnost, set institucija i procesa za kreiranje, komuniciranje, isporučivanje i razmenu ponuda koje imaju vrednost za potrošače, klijente, razmenu partnere i društvo u celini’’. društvo celini’’. Kotler: Kotler: ‘’Marketing je društveni i upravljački proces pomoću kojeg individue i grupe, kroz kreiranje i razmenu proizvoda i vrednosti sa drugima, dobijaju ono šta im je potrebno i žele”. žele” Najveći broj definicija marketinga naglašava primarnost zadovoljavanja potreba i želja potrošača u procesu razmene na tržištu. Posebno se naglašava da je kreiranje vrednosti i satisfakcije potrošača srce moderne marketing misli i prakse i da to ima i šire društvene konsekvence. Značenja marketinga Ekonomski proces Poslovna funkcija Poslovna koncepcija Naučna disciplina Marketing kao ekonomski proces Dovodi u vezu proizvodnju i potrošnju doprinoseći efektivnosti i efikasnosti obavljanja razmene. razmene. Mikro nivo (preduzeće) Obuhvata sve aktivnosti koje preduzeće i članovi marketing sistema preduzimaju da se uspostavi kontinuelan sistem komuniciranja izmedju preduzeća i korisnika njegovih proizvoda i usluga. Makro nivo (nacionalna ekonomija) Bavi se marketing sistemom, uticajem i konsekvencama sistemom, funkcionisanja marketing sistema na društvo, kao i uticajima i konsekvencama društva na marketing sistem. Analizira se i uticaj ekonomske politike države na performanse preduzeća na tržištu i procenjuje ukupna efikasnost privrede po......

Words: 2369 - Pages: 10

Vanjska (Spoljna) Trgovina I Poslovanje - Skripta - Seminarski, Diplomski, Maturski Radovi

...mjera. Trgovačka misija sastavljena je obično od predstavnika nadležnih državnih tijela i predstavnika poslovnih krugova zemlje iz kojih misija dolazi, zadaća: dogovarati s drugim zemljama poboljšanje međusobnih gospodarskih odnosa i rješavanje problema 3. Trgovačka društva koja se bave uvozom i izvozom robe i usluga. To je najmasovnija grupa u koju spadaju proizvođači ili potrošači roba ili davatelji različitih usluga u VT, koji izvoz i uvoz robe i usluga mogu obavljati neposredno, ili VT poslove obavljaju posredstvom raznih VT posrednika. U praksi se nazivaju i VT operativom,tj. subjektima VT u državnom ili privatnom vlasništvu. VT se mogu baviti proizvodna poduzeća u vlastitoj režiji (izravan izvoz i uvoz vlastitih proizvoda i usluga). Organizacija VT poslovanja ovisi o veličini poduzeća, vrsti proizvodnje tj. pružanja usluga, financijskoj snazi… Specijalizirana VT poduzeća bave se isključivo djelatnošću VT prometa i njihova je zadaća posredovanje između proizvođača i potrošača robe, tj. davatelja i korisnika raznih gospodarskih usluga. VT poslove mogu obavljati: • u svoje ime i za račun i po nalog drugoga (komintenta), • u tuđe ime i tuđi račun (principala), • u svoje ime i za svoj račun. 1.2. ULOGA I ZNAČENJE VANJSKE TRGOVINE U GOSPODARSKOM ŽIVOTU ZEMLJE Uloga i značenje vanjske trgovine u gospodarskom životu zemlje ogleda se u: 1. opskrbi gospodarstva zemlje proizvodima koje ne može......

Words: 23909 - Pages: 96

Case Stydy

...raskoši i lusuza, gospodin Arno je bio možda najvjerniji ambasador proizvoda svoje kompanije. To je čovjek koji je, od strane nekoliko vodećih poslovnih časopisa, godinama proglašavan za najbolje odjevenog glavnog izvršnog direktora (Best Dressed CEO). Međutim, došao je trenutak kada je bilo potrebno procijeniti situaciju, ponovo osmisliti ili čak redizajnirati strategije koje će voditi njegovu kompaniju na ulasku u veoma izazovan period njenog kratkog postojanja. Da li će LVMH biti sposoban da ispuni svoja obećanja i udvostruči prodaju svojih proizvoda i profit tokom narednih pet godina? Godina 2001. je bila turbulentna godina za LVMH. Pod vođstvom gospodina Arnoa, LVMH je bio uveliko na putu sprovođenja strategije koja je pozivala na povećanje raznovrsnosti ponude kada je riječ o luksuznim brendovima i istovremenu ekspaniziju u više geografskih područja u kojima je kompanija bila slabo zastupljena. Teško bi se moglo reći da je to bio lak poduhvat. Ispostavilo se da mnoga preuzimanja brendova i proširenja proizvodnih linija iziskuju velika ulaganja, dok su mnogi od ovih poslova tek trebala da stvore značajne profite. Profitabilnost grupe se uglavnom oslanjala na male prinose od već uspostavljenih proizvodnih linija – obično vina, pića i proizvoda od kože. Analitičari su stoga ispitivali isplativost kreiranja portfolia globalnih brendova, koji će obuhvatati različita tržišta: od vina i žestokih pića, do proizvoda od kože, parfema, umjetničkih dijela i onlajn maloprodaje.......

Words: 7377 - Pages: 30

Guri Dam

...priprema, do točke prijema, gdje se roba upotrebljava. U višestupnjevanom sustavu roba ne ide direktno od točke isporuke do točke prijema nego se bar u jednoj točki roba pregrupira u manje ili veće jedinice količine za isporuku, što zavisi o potrebama primatelja u točki prijema kombinirane logističke sustave u kojima se pojavljuju istodobno elementi jednostupnjevanog i višestupnjevanog sustava Osnovna funkcija logističkih sustava je prostorno – vremenska transformacija dobara. S njenim ispunjenjem vezane su funkcije promjene količina i vrsta dobara te funkcije olakšavanja transformacije dobara. Dakle, ove se funkcije obavljaju u procesima: * transporta, pregrupiranja i skladištenja, gdje su bitni procesi tokova dobara * pakiranje, gdje su bitni procesi pomaganja tokovima dobara * dostavljanja i obrade naloga, gdje su bitni procesi tokova informacija – stoga su procesi tokova informacija također logistički procesi (razmjena informacija između točke isporuke i točke prijama, prije za vrijeme i nakon završenog toka dobara) Oblici prodavaonica Prodavaonica je osnovna jedinica distribucijskog sustava i završna jedinica kanala distribucije iz koje proizvod prelazi u fazu potrošnje. čini specifičnu cjelinu i u kojoj se kao glavna djelatnost odvija kupoprodajni proces, tj. prodaja robe na malo potrošačima i drugim kupcima. Obilježja oblika prodavaonica su: * mikro i makro lokacije * način posluživanja potrošača, razmještaj robe, prodavača i opreme u......

Words: 3311 - Pages: 14

Ambalaza Stakla

...oblicima koji do danas nisu prevaziđeni. Venecijanski proizvodi odlikovali su se neobičnom raznovrsnošću i visokom umetničkom vrednošću.Tajna venecijanskog staklarstva čuvana je sve do 16. veka. Tada počinje razvoj staklarstva i u drugim zemljama Evrope kao što su: Francuska, Engleska, Italija, Holandija, Belgija, Nemačka i dr. Danas, celokupna prehrambena industrija, kao industrija alkoholnih i bezalkoholnih pića počinje da svoje proizvode puni u staklenu ambalažu. Isti je slučaj i sa medicinskom, kozmetičkom i hemijskom industrijom. Staklena ambalaža štiti proizvode od spoljašnjih uticaja, a ne menja ni ukus, ni miris proizvoda. Zbog tih svojih karakteristika, staklo je optimalan materijal za dugoročno čuvanje. Staklena ambalaža povećava i vrednost proizvoda koji se u njoj čuva, jer je transparentna i omogućava korisniku da vidi kvalitet proizvoda. Proizvodnja staklenih ambalaža Staklena ambalaža se oblikuje dok je u tečnom stanju. Ta fleksibilnost omogućava čitav spektar različitih namena (tegle, boce, itd.). Kreativni ljudi tu fleksibilnost, u kombinaciji sa paletom boja, koriste da ostvare neke od zaista jedinstvenih ideja u dizajnu. Bilo da je u pitanju najmodernija inovacija ili standardizovan oblik, staklena ambalaža je mešavina elegancije i autentičnosti, a kupcu ostavlja momentalni utisak o proizvodu, svežini i kvalitetu, čak i pre njegovog korišćenja. Proizvodnja stakla je izuzetno složen i precizan tehnološki proces. Sirovi materijali se......

Words: 1242 - Pages: 5

Razvoj Novih Proizvoda

...Predmet: Menadžment proizvoda, usluga i robnih marki RAZVOJ NOVIH PROIZVODA Sveta Nedjelja, 01.03.2015. Sadržaj 1. UVOD 3 2. ZAŠTO CILJATI INOVATORE I PRVE KUPCE 4 3. ZAŠTO CILJATI NA MASU - RANA I KASNA SKUPINA POTROŠAČA 6 4. ZAKLJUČAK 7 LITERATURA I IZVORI 8 Popis slika: Slika 1 Kategorije usvajača 3 Slika 2: Reklama za klavir Steinway 6 1. UVOD U ovom zadatku govorit ćemo o strateškim odlukama tvrtka, a koje se odnose na ciljane skupine kupaca. Tim se podijelio na dvije interesne strane, prvu koja zastupa razmišljanje tvrtke koja svojim proizvodima želi ciljati inovatore i prve kupce uz pretpostavku da će njihovo oduševljenje preći na masovnu potrošnju, te drugu stranu koja svoje proizvode želi odmah usmjeriti na masu (rana i kasna većina) kao strategiju koja rezultira najučinkovitijim i najbrže rastućim rezultatima. Slika 1 Kategorije usvajača Izvor: Kotler, Upravljanje marketingom, 2001. 2. ZAŠTO CILJATI INOVATORE I PRVE KUPCE Inovatori su potrošači koji traže karakterističan proizvod ili uslugu koja zadovoljava njihove potrebe za koju su spremni platiti i veću cijenu. Poduzeća osluškuju i surađuju sa kupcima inovatorima na način da ima  pružaju mogućnost «kreiranja», sudjelovanja i davanja povratne informacije na proizvod i uslugu (dizajn, korisnost u smislu testiranja prototipa i povratna informacija). Karakteristike potrošača inovatora su česte zamolbe za proizvodnju prilagođenih proizvoda i usluga, te su......

Words: 1133 - Pages: 5

Business and Management

...Razmatrao je i uticaj transportnih troškova, kvaliteta proizvoda, carina, damping cijena, na međunarodnu trgovinu 2. PRETPOSTAVKE MODELA H – O teorija je zasnovana na slijedećim pretpostavkama: 1. Dvije zemlje, dva proizvoda, (x i y) te dva faktora proizvodnje, rad (L) i kapital (K) 2. Obje zemlje koriste jednaku tehnologiju u proizvodnji - obje zemlje imaju pristup istim tehnikama i taj pristup koriste. Znači, kao su cijene faktora iste u obje zemlje, proizvođači u obje zemlje koristiće tačno istu količinu rada i kapitala u proizvodnji za svaki proizvod. Pošto se cijene faktora po pravilu razlikuju, proizvođači u svakoj zemlji koristiće više relativno jeftinog faktora sa ciljem minimiziranja svojih troškova proizvodnje. 3. Proizvod X je radno intenzivan, a proizvod Y je kapitalno intenzivan proizvod u obje zemlje – U obje zemlje proizvodnja X zahtjeva relativno više rada nego proizvodnja Y. To znači da je koeficijent rad/kapital veći za proizvod X nego za proizvod Y u obje zemlje za iste relativne cijene faktora. 4. Oba se proizvoda proizvode uz konstantnu ekonomiju obima u obje zemlje - Znači da je rastuća količina rada i kapitala koji su upotrebljeni u proizvodnji bilo kog proizvoda dovela do porasta outputa tog proizvoda u istoj proporciji. 5. U obje zemlje postoji nepotpuna specijalizacija u proizvodnji. – Znači da čak i uz slobodnu trgovinu obje zemlje nastavljaju da proizvode oba proizvoda. Ovo implicira da nijedna od dvije zemlje nije......

Words: 1899 - Pages: 8

Marketing as Ethically Sensitive Area

...da postoje dve vrste odgovornosti: - Lična (kada kršenjem etičkih normi pojedinac stiče ličnu korist potkopavajući opšte interese kompanije) - Korporativna društvena odgovornost (Vuković 2010,23) Marketing predstavlja proces u kome proizvod ili usluga nastaju a zatim dobijaju cenu, promociju i kanale distribucije. U velikim kompanijama osnovne funkcije marketinga prethode samoj proizvodnji proizvoda. Ove funkcije obuhvataju istraživanje tržišta i istraživanje i razvoj proizvoda, dizajniranje i testiranje. Marketing se u svojoj osnovi najviše oslanja na potrošače to jest kupce ali kompanije teže da promene proizvode posle određenog perioda vremena ne bi li stekli konkurentsku prednost, odgovorili na promene iz okruženja ili povećali prodaju ohrabrujući kupca da kupi novi proizvod. Neki proizvođači ,dok ekonomija slabi, počeće da koriste jeftinije delove ne bi li učinili proizvod jeftinijim. Nekada će proizvođači promeniti sam izgled proizvoda radije nego da iskvare kvalitet koji su stekli. Praksa promene izgleda ili uvođenje jeftinijih delova proizvoda u cilju motivacije potrošača da kupe baš taj proizvod je poznata kao planirano obmanjivanje. Ovakva praksa upravo dovodi do javljanja neetičnosti u samom poslovanju preduzeća a samim tim i u marketingu. Proizvođači mogu da tvrde da su potrošači uslovljeni takvim promenama i da bi trebalo oberučke da prihvate raznovrsnost ponude ili mogu da negiraju da je nizak kvalitet bio nameran. U današnje......

Words: 3634 - Pages: 15

Market Research

...UNIVERZITET SINERGIJA - BIJELJINA POSLOVNI FAKULTET DIPLOMSKI RAD TEMA: Istraživanje tržišta u marketinški orjentisanom preduzeću Kandidat Mentor Student: Profesor: Bijeljina, 2010. UNIVERZITET SINERGIJA – BIJELJINA POSLOVNI FAKULTET DIPLOMSKI RAD br. ______ Naziv rada: ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA U MARKETINŠKI ORJENTISANOM PREDUZEĆU Kandidat: student Bojan Krivaćević br. Indeksa PF-65/07 Teze: 1. Uvod 2. Predmet i cilj istraživanja 3. Uloga i značaj istraživanja tržišta u preduzeću 4. Osnovni elementi istraživanja tržišta a. Tržišne karakteristike proizvoda b. Kvantitativna i kvalitativna analiza tržišta 5. Metode istraživanja tržišta 6. Segmentacija tržišta 7. Izbor marketing strategije 8. Primjer iz prakse: Istraživanje tržišta gaziranih sokova c. Pozicioniranje brenda na tržištu d. Inovacije i marketing e. Istraživanje tržišta - rezultati istraživanja 9. Zaključak 10. Literatura Datum uručivanja: ______________ Dekan: Mentor Profesor Profesor Dr Slobodan Barać Dr Milenko Stanić ________________ ______________ SAŽETAK Poznavanje tržišta neophodan je preduslov u izradi kvalitetnog marketinškog plana. Kvalitet poslovnih odluka koje se donose, podjednako zavisi od kvaliteta informacija kojima se raspolaže. Istraživanje tržišta pruža potporu pri donošenju marketinških odluka. Prema jednostavnoj......

Words: 14263 - Pages: 58