Ne Znam Brate

In: English and Literature

Submitted By bratebrat
Words 271
Pages 2
NEZAVISNE I KONSTITUENTSKE JEDINICE I NJIHOVE FUNKCIJE 1. KOMUNIKATIVNE FUNKCIJE NEZAVISNIH REČENICA - Ostvaruju se upotrebom odgovarajućih vrsta predikatskih rečenica i odgovarajuće intonacije odnosno interpunkcije. Pošto ove vrste predikatskih rečenica ne samo što označavaju određenu situaciju nego i pokazuju i komunikativnu funkciju, one su dovoljne za iskazivanje završne poruke, tj. za formiranje komunikativne rečenice. Drugačije rečeno, ovakve predikatske rečenice mogu da stoje same, zato se i nazivaju nezavisnim rečenicama. 2. KONSTITUENTSKE JEDINICE I KONSTITUENTSKE FUNKCIJE - Konstituentske funkcije se javljaju u okviru predikatskih rečenica i sintagmi, realizuju se imeničkim, pridjevskim priloškim i glagolskim riječima i sintagmama u odgovarajućem obliku i zavisnim rečenicama. 3. SINTAKSIČKI OBLIK KONSTITUENTSKIH JEDINICA - Sinstaksički oblik konstituentske jedinice, tj.pokazatelj njene funkcije i značenja, predstavlja njen konstituentski oblik. Taj oblik čine: gramatički oblik leksičlog jezgra i pomoćne i druge riječi koje su vezane za upotrebu konstituentskih jedinica, npr.prijedlozi kod imeničkih jedinica, a zavisni veznici i odnosne i upitne zamjenice i prilozi kod zavisnih rečenica. 4. NEZAVISNE I ZAVISNE REČENICE- Nezavisne predikatske rečenice obrazuju sistem jer se djele na vrste od kojih svaka ima određeno značenje i funkciju i odgovarajuća obilježja. Isto se može reći i za zavisne rečenice. Pošto su i nezavisne i zavisne rečenice vrste predikatskih rečenica, one ustvari sve zajedno čine jedan kompleksni sistem - sistem predikatskih rečenica. ovo ćemo ilustrovati navođenjem nekih vrsta rečenica formiranih od predikatske rečenice "čekati". Ivan čeka Marka. Nezavisne rečenice | Obaveštajna | - | Ivan čeka Marka (.) | Upitna | Da li | Ivan čeka Marka (?) | Zapovjedna | Neka | Ivan čeka Marka (!) | ........ | | |…...

Similar Documents

Décider Ou Ne Pas Décider

...Décider ou ne pas décider ? Section 1 : Décision et complexité Lé décision ne permet pas de maitriser l’avenir et oblige de comparer ce qui n’est pas comparable Chapitre 1 : Management et décision Management et décision Le monde nous juge comme si nous prenions nos décisions lucidement (p .23) Cependant, si on fait une erreur cela est dû à l’ignorance (p.22) car on a sous pesé le risque. L’identité de la vie et de la décision La décision, c’est la vie (p.25) Nous sommes solidaires de nos décisions passées puisque nous en portons les conséquences (p.25) bien qu’intellectuellement nous ne sommes pas forcément solidaires. Pour réduire un risque, on est conduit à en prendre un autre plus grand (p.25) ; Il peut donc y avoir un décalage entre décision perçue et décision vécue (p.26)= > création d’une angoisse. Calculer n’est pas décider Le calcul ne permet jamais de comparer ce qui n’est pas comparable. La décision commence où cesse le calcul (p.27). Le calcul est différent de la décision car : * Il néglige la complexité (l’existence de critèred’évaluation multiples et non commensurables) * Il néglige le sujet connaissant qui interprète l’information, qui se construit en construisant ses croyance. * Il néglige que le décideur existe en tant qu’être autonome Un décision se fonde sur l’information mais n’en résulte pas. Cultiver son ignorance Ce n’est pas l’information brut qui sert à décider mais ploutôt le sens qu’a cette information . (p.30)......

Words: 3111 - Pages: 13

Brave Ne World

... Brave new world Brave New World is an example of a perfect world. The people of this Utopic society live in a world that is free social-economic challenges. In totalitarianism society most spheres of life are controlled. For instance, population, social class, and even intellectual capability. History is directed and controlled to suit the aspiration of the state. However, a critical analysis of totalitarianism nothing of the sort. The application of specific social orientation and the use anti-depressant drugs have significantly solved the challenges faced by people in modern societies. It is prudent to note that poverty, class rivalry and overpopulation is perfected at the costs of individuality and with that their humanity. The people depicted by "brave new world" are oriented towards the needs of the state. Individual expression is squashed since everybody is conditioned to think alike. Brave New World is a book presenting a future society that looks more realistic and less brave at people’s social values turn more materialistic and as the faith in God diminishes slowly as is it replaced by technology. This book is meant to enhance human awareness of the terrifying future. The diversity of social operation within a society is controlled by the creation of social class. In order to maintain social stability, totalitarianism system uses various techniques of social control. After birth each person is taken through a process of......

Words: 513 - Pages: 3

Kodet Zakonore Në Kinematografinë Shqiptare

...Kodet Zakonore në Kinematografinë Shqiptare Anxhela ÇIKOPANO Kinematografia shqiptare duket se e ka fort për zemër të merret me kodet zakonore, qofshin të veriut a të jugut. Sikur të analizonim gjithë filmat shqiptarë që trajtojnë kodikët zakonorë, atëherë duhet të shtroheshim këmbëkryq në një natë të gjatë dimri para oxhakut, aq e gjatë është kjo listë. Në kohën e diktaturës gjejmë shumë filma që e kanë trajtuar si temë ose që kanë motive e gjurmë të këtyre kodeve zakonore, edhe pse shpesh herë është përdorur në favor të drejtpërdrejtë të dogmës komuniste, por edhe si një fenomen i përçmuar për të përftuar njeriun e ri. Mjafton të përmendim një seri titujsh si: “Toka Jonë”, Hysen Hakani, 1964; “Komisari i Dritës”, Dhimitër Anagnosti, 1966; “Plagë të vjetra”, Dhimitër Anagnosti, 1968; “Përse bie kjo daulle”, Pirro Milkani, 1969, “Operacioni Zjarri”, Muharrem Fejzo, 1973; ekranizimi televiziv “Cuca e maleve”, Dhimitër Anagnosti, 1974; “Shembja e idhujve”, Pirro Milkani, 1977; “Nusja”, Gëzim Erebara, 1980; “Fundi i një gjakmarrjeje”, Rikard Ljarja, 1983; “Bregu i ashpër”, Drita Koçi, 1988, etj. Mbase në këtë listë disa do të gjejnë mungesa të rëndësishme, tituj filmash që lidhen më fort se cilido tjetër me kodet zakonore, si “Besa e Kuqe”, “Njeriu me top”, “Të paftuarit” dhe prodhimi më i fundit me titullin “Gjallë!”. Por kjo jo pa qëllim. Këta filma nuk mund t’i kaloja thjesht me një përmendje titulli, pasi ata kanë si gur themeli kodin zakonor e sot janë objekti kryesor......

Words: 3106 - Pages: 13

Zhvendosja E Pushtetit Ekonomik Nga Perendimi Ne Lindje

... Adresa elektronike e pedagogut të lëndës në UET: mahobesnik@yahoo.com Përgjegjësi i Departamentit: Dr. Clirim Gjata EKSTRAKT E Drejta e detyrimeve është një ndër lëndët bazë të formimit juridik. Ajo trajton atë që quhet pjesa e posaçme e Kodit Civil, ku bëjnë pjesë detyrimet dhe kontratat e veçanta, të cilat gjejnë fushë veprimi sot në marrëdhëniet juridike civile. E drejta e detyrimeve ndahet në dy pjesë të rëndësishme, ku pjesa e parë trajton konceptin juridik të detyrimeve, mënyrën e lindjes së tyre, çastin e përmbushjes së detyrimeve, pasojat juridike në rast mospërmbushje të detyrimeve, dallimin midis përgjegjësisë kontraktore dhe jashtëkontraktore etj. Pjesa e dytë e të drejtës së detyrimeve trajton kontratat e veçanta të cilat gjejnë rregullimin e tyre në Kodin Civil, duke treguar për secilën kontratë karakteristikat e saj, çastin e lidhjes së tyre, të drejtat dhe detyrimet e palëve në secilën kontratë, si dhe pasojat juridike në rast mospërmbushje të detyrimeve juridike të secilës palë, të përbashkëtat dhe dallimet midis kontratave të ndryshme etj. Konceptet themelore çelës: Detyrimi, Mardhënia juridike e detyrimit(MJD), Subjektet e një MJD, Përmbajtja e MJD, Kontrata, Kushtet e vlefshmërisë të kontratës, Lidhja e kontratës, Propozimi, Pranimi, E drejta e Regresitm, Përmbushje e Detyrimit, Vëndi, Koha, Mënyra e Përmbushjes të Detyrimit, Mospërmbushja e Detyrimit, Faji në një MJD, Përgjegjësi pa faj, Mjetet që......

Words: 10698 - Pages: 43

Rab Ne...as a Product of Mass Culture

...RAB NE BANA DI JODI (A match made by God) Runtime: 164min 4secs Tagline: There is an extraordinary love story in every ordinary Jodi. Language: Hindi Written & Directed by: Aditya Chopra Dialogues by: Jaideep Sahni Hindi cinema has been a major point of reference for popular Indian culture. It has been an effective instrument for shaping and expressing popular Indian sentiment. Movies by Yash Raj studios, especially, have been the most widely distributed and well-received. Concepts of love, marriage, family, and a shallow look into a more meaningful existence, are those most frequently addressed by these films. Kitsch like this arises out of a failed attempt at art or simply because art has had to take a backseat to the more foreseeable advantages of a commercial undertaking like the movie to be analysed, ‘Rab ne bana di Jodi’. Synopsis Surinder Sahni (Shah Rukh Khan) works for Punjab Power and leads a simple life, until his simple life is turned around when he meets & instantly ends up in love with young & bubbly fun-loving Taani (Anushka Sharma) on the eve of her wedding. Tragedy strikes, however (predictably), and the unknown fiancé is killed en route in an accident. With the imminent death of her own father, as a result of the shock on hearing this devastating news, leaves Taani virtually numb to what’s going on around her because of which, when her father asks her to marry Suri, she doesn’t give it a second thought simply consenting to that promise, made by...

Words: 1552 - Pages: 7

Nes China Case Study

...Case study on NES China – Business ethics 1.Problem Statement The case about a company NES which is a Germany-headquartered multinational company that builds heavy machinery, automotive systems, electrical drives and steel tubes and pipes It began business in China since 1889, with 20 representative offices, 6 equity joint ventures, and 3 wholly owned enterprises. Now The Company wants to set up a holding company to facilitate its manufacturing activities in China. The case brings about the conflict between Western and Chinese business practices and protocols resulting in ethical dilemma. 2.Central issues of the case (2x2 matrixes)   |   | Importance |   |   | High | Low | Urgency | High | Obtaining approval for the holding company within a month | Uphold strong ethical culture and good corporate image as a publicly traded company | | Low | Develop a special ethical code to recognize Chinese business culture | Career development of people responsible for the approval | 3.Case problems The core issue around this case is the major differences between Chinese and western ethical values. It is common, in most developed Western countries, for businesses and government officials to closely follow business rules and regulations that are straightforward and by the books.   There is absolutely no room for working around any of them, without risking your reputation and ultimately your career. It is common for Western cultures to implement internal audits to...

Words: 1445 - Pages: 6

Ne Note

...Fysik Formelsamling Resume En samling af ligninger, konstanter og tabelværdier til faget fysik. Skrevet af Kristian Thostrup og Kim Hansen, designet af Kasper Grønbak Christensen. Velegnet til gymnasieelever på alle klassetrin. Formateret og redigeret til papir- og digital version. Kilde http://www2002159.thinkquest.dk Copyright Indhold, Kristian Thostrup og Kim Hansen (TEC Frederikshavn) Design, Kasper G. Christensen (TEC Lyngby) Klassetrin 1.G til 3.G HTX Dato [05-07-2008] [FYSIK FORMELSAMLING] Indholdsfortegnelse Forord ............................................................................................................ 4 SI-Enheder ..................................................................................................... 5 Tabelværdier ................................................................................................. 6 Vand ..........................................................................................................................................................................6 Jorden og Solen ........................................................................................................................................................6 Andre Enheder ............................................................................................... 7 Konstanter ..................................................................................................... 8 Energi og Varme ...............

Words: 4355 - Pages: 18

Routing the Telephone to a Ne Neighborhood

...NT2640 MIDTERM EXAM: QUESTIONS NAME:_jordan Lewis________________________DATE:__07/29/14_______________ 1. How many usable host addresses are contained in a Class C network? (Assume default class mask.) a) 655356 b) 128 c) 512 d) 254 2. Which of the following describes a collision domain? a) The process of a bridge learning MAC addresses to be able to filter instead of flooding b) The separation of two IP subnets by a router c) Devices connected to an Ethernet hub d) Devices connected to an Ethernet switch operating in full duplex mode 3. Given the following routing table on a router, which next hop will the router select given the IP packet with the destination address of 202.8.40.254? Address/Mask Next hop 202.8.0.0/16 Interface 0 202.8.40.0/24 Interface 1 202.8.40.128/25 Router 1 default Router 2 a) Router 1 b) Router 2 c) Interface 0 d) Interface 1 4. Which of the following two protocols operate at the OSI Transport layer? a) IP and ARP b) TCP and UDP c) UDP and IP d) ARP and ICMP 5. The process of a DNS server adding a UDP header to the contents of a DNS query response, followed by adding an IP header, and then adding a data link header and trailer is an example of what? a) Adjacent layer interface b) Data encapsulation c) Same layer interaction d) Packet reordering 6. The term autonomous system (AS) defines the collection of metrics for routes to a particular network. a) True b) False 7. Given 5 bits of mask for the host......

Words: 1737 - Pages: 7

Peut-on Ne Pas Être Soi-Même?

...Dissertation de Philosophie Peut-on ne pas être soi-même? On entend souvent l’expression « sois toi-même », lorsque un être agit de façon différente par rapport à son identité, par exemple sous l’influence de drogues. Mais on se demande en problématique : comment peut-on définir le « soi » ? Nous étudions donc les thèmes de la conscience et de l’inconscience. A première vue cette question ne semble pas se poser puisque il existe une réponse simple : oui on ne pas être soi-même, accompagné de plusieurs exemples pour affirmer cette réponse. Mais en étudiant rigoureusement cette question on pourra trouver un autre point de vue toute a fait valide. La question posée nous oblige donc tout d’abord à définir qui est le « soi » et donc « Qui Suis-je ? ». Ensuite après avoir définis le « soi » il va falloir chercher comment nous en tant qu’humain ne pouvons pas être soi-même. Avec ce dernier on peut donc répondre à la question : peut on ne pas être soi même ? Nous allons donc répondre à cette question à travers premièrement l’étude du « soi » et comment nous ne sommes jamais nous même, c’est notre thèse. Deuxièmement par l’étude du fait que nous sommes toujours nous même, c’est notre antithèse. Et finalement nous allons synthétiser les deux parties pour arriver à une conclusion. Premièrement, « Être soi-même » c’est être ce que nous sommes tous les jours, c’est faire ce que nous faisons tous les jours. Tout cela semble évident et implique une réflexion sur soi-même, une......

Words: 1788 - Pages: 8

Arne Is Ne Zotte Kerel

...Arne is ne zotte kerel Lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Vvv Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol vvv Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol v Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol v Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol...

Words: 250 - Pages: 1

Bal Sara R Ase Ki Ne Bal

...account for the bulk of Bangladesh’s exports (53%). However, compared to exports to the EU and US, exports to China are much more diversified, incl. also fish, hides, plastics etc. Table 30: Bangladesh’s top 10 exports to China P roduc t c ode P roduc t la be l 2 0 11 2 0 12 2 0 13 449036 479727 599003 TOTAL All products '62 Articles of apparel, accessories, not knit or crochet 55586 89656 142321 '53 Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabric 118831 92030 92246 '61 Articles of apparel, accessories, knit or crochet 48152 63368 88883 '03 Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates nes 30476 47548 62515 '41 Raw hides and skins (other than furskins) and leather 35772 42573 50751 '63 Other made textile articles, sets, worn clothing etc 42525 31883 34576 '39 Plastics and articles thereof 38102 39670 31438 '26 Ores, slag and ash 40432 24772 22276 '90 Optical, photo, technical, medical, etc apparatus 9832 13529 15171 '12 Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes 4595 3871 14326 '52 Cotton 6364 10700 10896 Source: Data obtained from ITC Trade Map (www.trademap.org); 09.05.14. Since 2010, Bangladesh enjoys DFQF in the Chinese market covering 90% of all products. To reduce its increasing trade deficit with China, Bangladesh aims to enhance its market access conditions (to 97% of tariff lines).189 It is worth noting that China provides this preferred access only to a selected number of Asian......

Words: 87571 - Pages: 351

Peut-on Ne Pas Croire

...Peut-on ne pas croire ? La croyance est une attitude universelle. En effet, chaque personne, à des degrés plus ou moins différents, croit ; que ce soit en adhérant à une opinion, à une doctrine, à une idéologie.. La principale caractéristique de cette adhésion est que celle-ci est incertaine, s'apparentant à confiance aveugle, à une certitude sans preuves nécessaires... Dans un sens, on peut se dire alors qu'elle ne joue pas en faveur de la Vérité, en nous amenant à croire vraies des choses pouvant être fausses notamment, et que quiconque désire atteindre cette dernière un jour doit cesser de croire. Mais est-ce possible de ne croire en rien ? Si oui, est-ce possible de trouver la vérité en ne croyant en rien ? Ou la recherche de la Vérité et la croyance sont-elles conciliables ? Dans une première partie, nous admettrons qu'une vie peut exister et nous nous demanderons à quoi elle ressemblerait, montrant ainsi qu'une vie sans croyance est belle et bien impossible ; notre seconde partie essaiera de relier croyance et vérité et démontrera que la recherche de la vérité nécessite la croyance. Ainsi, certains croient qu'il est possible de ne pas croire. Si l'on admet le raisonnement de Descartes, ceci est effectivement possible : le rationaliste part du principe que c'est l'entendement qui conçoit les idées et que c'est la volonté qui y adhère, ou qui les refuse, ou encore qui les met en doute. Autrement dit, la croyance serait le fruit de la volonté et dans ce cas, en......

Words: 843 - Pages: 4

Projekt Nga Transparency International Albania Per Transparencen E Pushtetit Vendor Ne Shqiperi

... Rëndësia e transparencës në qeverisje  2 2  4 1. Vlerësimi dhe monitorimi  4 2. Aksesi i informacionit  5 3. Etika dhe integriteti  11 4. Reforma Institucionale  14 - Strategji për promovimin e transparencës 5. Synimi në çështje të caktuara  17 Transparency International Albania Faqe 1 Transparenca e Pushtetit Vendor Projekti “Transparenca e Pushtetit Vendor” “Transparenca e Pushtetit Vendor” është një projekt i Transparency Albania, i financuar nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC). International Qëllimet kryesore të këtij projekti janë : Ø Rritja e transparencës së pushtetit vendor ; Ø Stimulimi i qeverisjes së mirë dhe transparences ; Ø Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për rëndësinë e transparencës dhe pjesmarrjes në vendimmarrje. Si i tillë, projekti tenton të sjellë një traditë në monitorimin ndërgjegjësimit të pushtetit vendor përbri luftës ndaj korrupsionit. dhe rritjen e Duke patur në fokus qytetarin dhe shërbimet që i ofrohen atij, ky projekt tenton të arrijë një sjellje më transparente të organeve vendore në ofrimin e shërbimit ndaj publikut, dhe rritjen e ndërgjegjësimit të këtij të fundit për mbrojtjen e të drejtave të tij dhe pjesëmarrjes në vendimmarrje. Projekti synon të krijojë një infrastrukturë të qëndrueshme informimi për qytetarët. Si i tillë, do të këtë në vëmendje të tij......

Words: 7199 - Pages: 29

Ndikimet E Kultures Ne Sjelljet Konsumatore

...Ndikimet e kulturës në sjelljet konsumatore DETYRË KURSI Ndikimet e kulturës në sjelljet konsumatore Punoi: Alma Taku Hoxha 1 Ndikimet e kulturës në sjelljet konsumatore Përmbajtja Hyrje 1. Çfarë kuptojmë me termin kulturë ? 2. Si ndikon kultura në sjelljen konsumatore ? 3. Problematika të divergjencave kulturore 4. Unikaliteti kulturor & Turizmi 5. Konkluzione 2 Ndikimet e kulturës në sjelljet konsumatore Hyrje Në përfundim të lëndës “Sjellja Konsumatore”,leksionet e së cilës patëm nderin ti ndiqnim nga profesoresha e nderuar Vjollca Bakiu,ne u munduam të shprehim pikëpamjet tona modeste në lidhje me konceptet kryesore të lëndës.Natyrisht që të njohësh mirë perceptimet dhe reagimet konsumatore duhet një punë e gjatë dhe një përvojë e madhe ,por megjithatë ne shpresojmë të kemi mundur të paraqesim një punim i cili do të lërë sadopak gjurmë në kalvarin e gjatë të punimeve studentore të ciklit universitar Master. 3 Ndikimet e kulturës në sjelljet konsumatore 1. Çfarë kuptojmë me termin kulturë ? Kultura eshte trashëgimia e nje grupi social.Kjo trashëgimi ka nje ndikim shumë të madh mbi blerjet dhe përdorimin e produkteve.Menaxherët e marketingut duhet të mbykqyrin variablat kulturore, sepse influencat e tyre janë mjaft të fshehta brenda shoqërisë.Ajo që i shqetëson menaxherët eshte natyra normative.Normat e kulturës krijojne një sjellje të pranueshme që ndikon ndaj konsumatorëve me ate cka do blejnë ata.Kultura ndryshon...

Words: 6291 - Pages: 26

Nes China Case Study

...NES Question 1 Indeed, the amount of money that Chen was told to give each of the government officials was not much, but the action itself would have some consequences. However, it is unquestionably right to look at these consequences in two ways, the rule of law and local culture. First, According to the Chinese law, giving gifts of any kind to the government officials with intent of taking advantage of their position and power to conduct illegal action is bribery. This action of giving money to government officials may therefore be regarded as bribery; as a result involved parties may be penalized or even end up in jail. The Stakeholders may also decide to withdraw investing in such a corrupt environment. Secondly, it is undeniably true that local culture plays a tremendous role in a local business environment, therefore we must also argue with regards to culture. As far as Chinese culture is concerned, the need of maintaining networks or relationships (locally known as “關係Guan Xi”) in business environment is tremendously important and it is deeply rooted in the Chinese people’s DNA and other Asian countries that are also influenced by the Teachings of Confucius. According to the teachings of Confucius, relationships or networks(關係), and Face (mian zi), were among other things that were highly emphasized and helped to build up the Chinese culture which can be evidenced by the findings of Geert Hofstede in his theory of culture dimension that most Asian culture with no......

Words: 617 - Pages: 3