Kursova Rabota Po Rykovodstvo

In: Business and Management

Submitted By dygoq
Words 2076
Pages 9
КУРСОВА РАБОТА

ЕНРОН

1. Групирайте причините за фалита на Енрон по подходящ начин
1.1. Амбицията и алчността на главните мениджъри и разширяване на дейността на компанията, която не може да си позволи от финансова гледна точка компанията се превръща в глобален топ доставчик в бизнеса с електроенергия, стомана и дървесина конгломератът купува телевизионно рекламно време и извършва застраховки срещу кредитни неустойки компанията, следвайки глобалната и виртуалната стратегия, увеличава мащабите на своята дейност и изгражда нови обекти в Индия, Китай, Индонезия, Филипините, Аржентина, Бразилия, Боливия. Тези проекти струват много средства, които компанията си набавя чрез големи заеми. Кредитите рязко увеличават пасива на баланса и намаляват рентабилността на компанията, което крие риск от срив на ценните книжа на фондовата борса
1.2. Машинациите на финансовия мениджър за да прикрие смущенията във финансите, ръководството одобрява финансовата стратегия на Фастоу за разкриване на множество фиктивни дружества партньори чрез подставени лица дружествата изкупуват придобитите на кредит инвестиционни проекти на корпорацията и ги заплащат чрез реални пари, набавени чрез заеми по същество на дружествата се прехвърлят натрупаните огромни задължения на Енрон компанията отчита в баланса си приходи от сумите, постъпили от фиктивните дружества, а не отчита допълнителното увеличаване на разходите в резултат се отбелязва невероятен ръст на пазарната капитализация чрез поскъпване на акциите когато настъпват падежите на кредитите изкуствения положителен резултат се стопява и всичко рухва
1.3. Подкрепа от страна на други институции счетоводна и консултантска корпорация „Артър Андерсън и сие“ знае за финансовите манипулации на Енрон и въпреки това умишлено ги прикрива, изкушени от печалбата в размер на 100 млн. долара годишно служителите…...

Similar Documents

Pos Systems

...or correction that will change all related records. As a result, allowing multiple users saves time and increases productivity. Collaborative software and how it can help the sales department One of the most important additions that can help increase future sales would be implementing a POS system for tracking (Rainer & Cegielski, 2011). This system will allow the company to track better sales, and maintain the proper inventory levels to help keep cost at a reasonable level. The company will be able to track the decorative items increasing in sales and which items are not being selected for events. Moreover, the system allows better advertising as possessing software that create promotional fliers and event announcements will only help sales. The POS system helps the sales department in how Party Plates communicates and streamlines processes by tracking the new as well as existing customers to provide a way for sending ads and promotions. This tracking device not only allows customers to know what is current within the company but also allows the company to provide sales data for the customers purchasing habits as well as maintain valuable information and transaction to vendors. The POS system includes ways for information to be updated and provides accurate documentation for the company with making critical decisions regarding purchases, pay outs; incoming as well as outgoing merchandise, transactional sales, and help the company stay within its initial......

Words: 773 - Pages: 4

Pos 355

...UNIX Protection Scheme Cedric Lee POS/355 Scott Stewart March 25, 2013 UNIX Protection Scheme There is an operation system that supports 5,000 users, and the company only wants to allow 4,990 users permission to access one file. In order to have a protection scheme in UNIX, a number of operations need to be performed first in order for this to work. UNIX file management hierarchy is very essential to know in order to understand and devise a plan that will allow this protection scheme to protect the files. Without knowledge of the hierarchy of the file management system within the UNIX operating system, there is no way that the 4,990 will have access to only one file. A file access control scheme will be the design of UNIX operating system. Therefore, user ids and passwords are needed in order to gain access to the system. All users of the UNIX operating system will each be given a user id and a user password. These user ids and passwords will be kept by the assigned users only. The protection of these ids and passwords depend on how well the user protects them. Encryptions and decryptions can also be used when the users are attempting to login. The administrator can put each user into different groups that allow access or deny access to certain files within the operating system. By doing this, there can be control on who can access what file due to the permission given to them by the administrator. The administrator is referred to as the super user......

Words: 385 - Pages: 2

Intro of Pos

...Seafront. Point-of-Sale Inventory System is one of the essential components of a successful business. It is a modern replacement for the cash register in retail applications. It can help to record securely all the sales and customer’s orders, track products which are poor on business’ sales and of course manage inventory.       This particular system can improve the way, the small and mid-sized businesses do their inventory and sale transactions. It will aid some of the common problems facing by business industries, that in this era of modernization, still using a manual process of inventory. Common problems like slow inventory process, lost records, inventory shortages, and high risk of errors can affect the whole business. A manual POS Inventory System can affect the whole business process in terms of sales and confidential document security because a manual process is not reliable enough. PURPOSE AND DESCRIPTION Inventory, Purchasing, and Invoice System is used for Seafront restaurant. This system help with tab and table ordering in pricing controls, staff management and access control to limit what information employees have access to, management of stock and inventory and generate reports. OBJECTIVE 1. To create a system entitled Seafront Inventory, Purchasing, and Invoice System that can maintain a sales history to help adjust your buying decisions for seasonal purchasing trends. 2. To provide a system that all transactions are recorded accurately and......

Words: 570 - Pages: 3

Pos Indonesia

...Beberapa decade lalu PT Pos adalah pemimpin pasar yang sangat dominan dalam bisnis pos dan ekspedisi. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, muncul pesaing yang masuk ke dalam industry ekspedisi dan logistik yang menawarkan alternative lain yang jauh lebih inovatif baik dari segi pelayanan dan produk. PT Pos terlalu berfokus kepada produk yang selama ini menjadi keunggulannya, hal itu membuat PT Pos tidak melihat perkembangan industry jasa ekspedisi. Hal ini menjadi masalah, ketika pada akhirnya PT Pos tertinggal dari para pesaingnya dan gagal untuk dapat masuk kembali melawan pesaing-pesaingnya. Jenis produk jasa yang ditawarkan oleh PT. Pos Indonesia yang kurang lebih dari tahun ke tahun tetap sama tanpa mengalami penambahan fitur baru ataupun munculnya produk baru yang dapat bersaing mengikuti perkembangan teknologi di masyarakat. Superior Menjadi pemimpin pasar dalam industry ekspedisi dan logistic membuat PT Pos terlalu percaya diri bahwa mereka tidak akan kehilangan pangsa yang cukup signifikan. Padahal pada kenyataannya banyak perusahaan yang masuk ke industry tersebut. Selain itu adanya perubahan dan perkembangan teknologi membuat PT Pos justru kehilangan pangsa pasar yang cukup besar dan gagal melihat potensial customer. Dikotomi 1 Karena PT. Pos merasa telah memiliki pangsa pasar yang cukup besar maka PT. Pos seakan-akan tidak peduli pada kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap pengembangan produk PT. Pos dalam bidang ekspedisi dan logistic tersebut,......

Words: 322 - Pages: 2

Sand Pos

...260/B Tejgaon I/A, Dhaka – 1208 Phone: 9830310-13, Fax: 9830309 E-mail: info@itcbd.com, Web: www.itcbd.com SAND PS420 MERCHANT POS OPERATING GUIDE Sale: 1. 2. 3. 4. Swipe the card Compare the card information and input the amount and press Enter Confirm the Total Amount After getting print Merchant copy press Enter for Customer copy VOID: 1. 2. 3. 4. Select VOID option from the screen by press button 3 or touch it Press input the original Trace Number After view the original transaction information, press Enter to void After getting print Merchant copy press Enter for Customer copy Reprint the last/ any receipt: 1. 2. 3. a. Select REPRINT option from the screen by press 2 or touch it Select Reprint Last Receipt option and press Enter Select Reprint Any Receipt option and press Enter Type Trace no and press Enter Print Audit Report: 1. Select REPRINT option from the screen by press 2 or touch it 2. Select Print Audit Receipt option and press 4 or touch it Settlement: 1. 2. 3. 4. Select SETTLEMENT option from the screen by press button 4 or touch it Confirm to do the settlement Wait for settlement After settle success press Enter for settlement report Power OFF EXIT APP: Press POWER Button, press Enter to exit. POWER ON: Long press POWER BUTTON. POWER OFF: Press POWER Button, touch “Power Off” on the screen or press button 2 Caution: Above “POS OPERATING MANUAL” is depending on proper training. ...

Words: 258 - Pages: 2

Pos Thesis

...these functions include sales, manufacturing, warehousing, ordering and receiving. In this way it is possible to keep a record of all files. Since manual inventory consumes a lot of time it would be helpful to build a system that can less the cost with the stated problems, the researchers will develop, design and implement a system called Saint Rita’s College of Balingasag Point of Sales System (SRCB POS). Point of Sales is the place where a retail transaction is completed. It is the point of sales which a customer makes a payment in exchange for goods or services. At the point of sale it would calculate the amount owed by the customer and provide options for the customer to make payment. As part of it services, researchers implement a system that is designed to provide capabilities for storing, searching, updating the all files of goods or products, adding a data, delete and edit. One of the important of POS system is inventory system for the identification in receiving and selling inventory items. Determine when to record low stock items or to record the sale of specific items. POS can also monitor the cost of goods sold, purchase price and sale price. All of the deliveries are recorded and listed from this system. There will be a separation for the record of all goods. Expenses will be subtracted to the gross income and the result will be the net income with the use of this study. St. Rita’s College of Balingasag Pantry is using the manual processing of recording the......

Words: 7070 - Pages: 29

Pos 355 Pos355 Pos/355 Week 2

...HELPIDO.COM -------------------------------------------------------- Follow the link to get the tutorial http://helpido.com/pos-355-week-2/ -------------------------------------------------------- POS 355 POS355 POS/355 Week 2 - University of Phoenix Course ________________________________________ Week Two: Processes and File/Device Management Discussion Question 1 How would you rank the principles of concurrency? Explain the design issues for which the concept of concurrency is relevant. Discussion Question 2 Consider the past couple days you have worked on the computer. What disk scheduling policies and algorithms were used? Explain. Discussion Question 3 Do you agree or disagree that throughput and capacity are determining factors for effectiveness of a system more so than processor speed? Why or why not? Individual File Management Paper For this assignment, you will choose one of the following options: • Option 1, File Access: Write a 2-page paper that discusses the following: Consider a system that supports 5,000 users. Suppose you want to allow 4,990 of those users to be able to access one file. How would you specify this protection scheme in UNIX®? • Option 2, Protection Scheme: Write a 2-page paper that discusses the following: Consider a system that supports 5,000 users. Suppose that you want to allow 4,990 of those users to be able to access one file. Suggest another protection scheme that can......

Words: 286 - Pages: 2

Pos 355 Pos355 Pos/355 Week 2

...HELPIDO.COM -------------------------------------------------------- Follow the link to get the tutorial http://helpido.com/pos-355-week-2/ -------------------------------------------------------- POS 355 POS355 POS/355 Week 2 - University of Phoenix Course ________________________________________ Week Two: Processes and File/Device Management Discussion Question 1 How would you rank the principles of concurrency? Explain the design issues for which the concept of concurrency is relevant. Discussion Question 2 Consider the past couple days you have worked on the computer. What disk scheduling policies and algorithms were used? Explain. Discussion Question 3 Do you agree or disagree that throughput and capacity are determining factors for effectiveness of a system more so than processor speed? Why or why not? Individual File Management Paper For this assignment, you will choose one of the following options: • Option 1, File Access: Write a 2-page paper that discusses the following: Consider a system that supports 5,000 users. Suppose you want to allow 4,990 of those users to be able to access one file. How would you specify this protection scheme in UNIX®? • Option 2, Protection Scheme: Write a 2-page paper that discusses the following: Consider a system that supports 5,000 users. Suppose that you want to allow 4,990 of those users to be able to access one file. Suggest another protection scheme that can......

Words: 286 - Pages: 2

Pos Scraping

...Neiman Marcus Hacking and Securing a POS System John Fischer Security Research Paper 9/22/2014 For several years we have been using the point of sale (POS) system for payment at major retailers. In the last year there have been several attacks on major retailers POS systems. In this paper, I will focus specifically on the breach of security at Neiman Marcus. In this discussion I will explain how to help secure a POS system. Neiman Marcus was founded in 1907 by Herbert Marcus with his sister, Carrie Marcus Neiman, and her husband A.L. Neiman. Their initial investment was $25,000. The original Neiman Marcus was on the corners of Elm and Murphy streets in Dallas, Texas. In 1913 a fire destroyed the companies building and its entire inventory. A new building was built in 1914 on the corners of Main and Ervay, also in Dallas, Texas. Neiman Marcus’ headquarters is still located in this building. Neiman Marcus is a high end retail store. The target market for Neiman Marcus is the top 2% of the income bracket of the United States, plus the wealthiest people around the world. Neiman Marcus retails high end goods such as clothes, jewelry, cosmetics, home furnishings, antiques and even rare books. Neiman Marcus also has an online store, started in 1999, that offers customers access to high end luxury goods. In 1926 Neiman Marcus first issued their holiday catalog. Many different items have been offered in their holiday catalog, including life size robots and......

Words: 1694 - Pages: 7

Pos System

...Literature Review on Point Of Sales Introduction The point of sale system is also known by POS or point of service. The point of sale is a (point in which the products are provided to a customer. And customer make payment of these products) process when products are provided to a customer, and payment of these products is received. Although the point of sale system is vary in different situation, but the final outcome of the system remain the same. (Malcolm Tatum, 2010) Point of sale (POS) is a type of software that a store uses to calculate their sales record and operate the cash drawer; it’s a computerized cash drawer. POS system calculates the prices of products and also calculates the change. Whenever any sale process is being done the POS system updates the inventory database. At minimum, POS should be able to handle sales and manage your inventory database. (Jane Harmon, 2010) Point of sales system usually found in supermarkets. The point of sale system contains a checkout counter, bar code generator and scanner, and a cash drawer. Each time whenever any product is scanned the system counts the product price, till all the items are scanned that are selected by the customer, after that system calculate the total cost of all the products that the customer would like to purchase. When customer pays cashier put the amount of money into the system. System calculates the balance that should be returned to the customer. When the payment is done, point of sale system will...

Words: 888 - Pages: 4

Pos 371 Entire Class

...POS 371 Entire Class Click Link Below To Buy: http://hwcampus.com/shop/pos-371-entire-class/ Or Visit www.hwcampus.com POS 371 Complete Class DQs and Assignments POS 371 Week 1 Discussion Questions What components make up a computer language? Which components, if any, are not always required or present? Are certain components more critical to a program? If so, explain which ones and why they are more critical. Identify the most common characteristics and elements in a computer program. Why do you believe this is the case? Explain. Orr’s (2007) article discusses the new Microsoft® software delivery model. How will this model affect the way software is designed, built, and maintained? What special end-user considerations exist? Flowcharts and pseudo-code are two language-independent ways to capture the programming steps needed to solve a problem. Do you believe these are useful components in the software development process? If so, where and how do they fit? Based on McBride’s (2007) article, what personal and professional development activities should software developers pursue to become software architects? What activities is the article missing that would help with this pursuit? Review the document on code citation and documentation guidelines and the Avoiding Plagiarism tutorial on your student website. Discuss issues of proper citation as they apply to computer programs. What are the consequences of not citing computer programs properly? POS 371 ...

Words: 1663 - Pages: 7

Pos 408 Entire Class

...POS 408 Entire Class POS 408 Week 1 Individual Assignment Simple Visual Basic Programe Click Link Below To Buy: http://hwcampus.com/shop/pos-408-entire-class/ Or Visit www.hwcampus.com Design, implement, test, and debug a simple Visual Basic® program. Requirements Create a VB form inside of Visual Studio. The form needs the following components and functionality: Two text boxes. Limit the boxes to accept only 15 characters. Rename the text boxes to something meaningful (like, 'txtFirstName') Two labels to the left of the text boxes that prompts the user to enter a first and last name. Rename the labels. Two buttons. One to clear the contents of the text boxes, and one to exit the application. Include hot keys on the buttons. Rename the buttons to reflect their purpose ( from 'button1' to something like 'btnClear') Name the form, "Week 1" and have that label show on the title bar of the form (instead of the default 'form1') Rename the form to 'frmweek1' Include documentation at the top of the code in the form which includes your name and a short description of the assignment Include anything else you would like to try on the form. Play around and get familiar with the toolbox. Change colors of objects or whatever. Experiment around. Include a block at the top of the code that contains your information: programmer, date, and information about the application Zip the files of the project together. Submit the zipped......

Words: 3074 - Pages: 13

Pos 408 Entire Class

...POS 408 Entire Class POS 408 Week 1 Individual Assignment Simple Visual Basic Programe Click Link Below To Buy: http://hwcampus.com/shop/pos-408-entire-class/ Or Visit www.hwcampus.com Design, implement, test, and debug a simple Visual Basic® program. Requirements Create a VB form inside of Visual Studio. The form needs the following components and functionality: Two text boxes. Limit the boxes to accept only 15 characters. Rename the text boxes to something meaningful (like, 'txtFirstName') Two labels to the left of the text boxes that prompts the user to enter a first and last name. Rename the labels. Two buttons. One to clear the contents of the text boxes, and one to exit the application. Include hot keys on the buttons. Rename the buttons to reflect their purpose ( from 'button1' to something like 'btnClear') Name the form, "Week 1" and have that label show on the title bar of the form (instead of the default 'form1') Rename the form to 'frmweek1' Include documentation at the top of the code in the form which includes your name and a short description of the assignment Include anything else you would like to try on the form. Play around and get familiar with the toolbox. Change colors of objects or whatever. Experiment around. Include a block at the top of the code that contains your information: programmer, date, and information about the application Zip the files of the project together. Submit the zipped......

Words: 3074 - Pages: 13

Pos 421 Innovative Educator/Pos 421.Com

...POS 421 Entire Course For more course tutorials visit www.pos421.com POS 421 Week 1 DQ 1 POS 421 Week 1 DQ 2 POS 421 Week 2 Individual Assignment Riordan Manufacturing Active Directory Design POS 421 Week 2 Learning Team Assignment Service Request SR-rm-006 POS 421 Week 2 DQ 1 POS 421 Week 2 DQ 2 POS 421 Week 3 Individual Assignment Riordan Manufacturing Active Directory Design 2 Nesting Strategies POS 421 Week 3 Learning Team Assignment SR-rm-006 Windows OS Upgrade POS 421 Week 3 DQ 1 POS 421 Week 3 DQ 2 POS 421 Week 4 Individual Assignment Microsoft Windows File Systems A Comparison POS 421 Week 4 Learning Team Assignment SR-rm-006 Windows OS Upgrade POS 421 Week 4 DQ 1 POS 421 Week 4 DQ 2 POS 421 Week 5 Team Assignment Service Request SR-rm-006 Paper and Presentation POS 421 Week 5 DQ 1 POS 421 Week 5 DQ 2 ------------------------------------------------------------------------ POS 421 Week 1 DQ 1 For more course tutorials visit www.pos421.com Based on the Kercher (2009) article, how can Microsoft's Virtual Server 2005 R2, which is designed to facilitate server consolidation, improve the management of the network? ------------------------------------------------------------------------ POS 421 Week 1 DQ 2 For more course tutorials visit www.pos421.com Based on the Kercher (2011) article, how can Windows Server network management tools simplify the automation of essential network......

Words: 301 - Pages: 2

Pos 409 Entire Class

...POS 409 ENTIRE CLASS To Purchase this tutorial visit following link http://wiseamerican.us/product/pos-409-entire-class/ Contact us at: SUPPORT@WISEAMERICAN.US POS 409 ENTIRE CLASS POS 409 Entire Class All Weeks Complete Course week 1 week 1/POS 409 Week 1 Individual Pet’s Name week 1/POS 409 DQ 1 week 1/POS 409 DQ 2 week 2 week 2/POS 409 Week 2 DQ 1 Machine Updates week 2/POS 409 Week 2 DQ 1 week 2/POS 409 Week 2 DQ 2 week 2/POS 409 Week 2 Individual Dice Simulation week 2/POS 409 Week 2 Learning Team Select Organization Milestone week 3 week 3/POS 409 Week 3 DQ 1 week 3/POS 409 Week 3 DQ 2 week 3/POS 409 Week 3 Individual Binary Search Program or Dice Program week 3/POS 409 Week 3 Learning Team Solution Milestone week 4 Week 4/POS 409 Week 4 DQ 1 Week 4/POS 409 Week 4 DQ 2 Week 4/POS 409 Week 4 Individual Inheritance Week 4/POS 409 Week 4 Learning Team Language Pros and Cons week 5 week 5/POS 409 Week 5 DQ 1 week 5/POS 409 Week 5 DQ 2 week 5/POS 409 Week 5 Individual Database Connection week 5/POS 409 Week 5 Learning Team Language Choice and Justification POS 409 ENTIRE CLASS POS 409 Entire Class All Weeks Complete Course week 1 week 1/POS 409 Week 1 Individual Pet’s Name week 1/POS 409 DQ 1 week 1/POS 409 DQ 2 week 2 week 2/POS 409 Week 2 DQ 1 Machine Updates week 2/POS 409 Week 2 DQ 1 week 2/POS 409 Week 2 DQ 2 week 2/POS 409 Week 2 Individual Dice Simulation week 2/POS 409 Week 2 Learning Team Select Organization......

Words: 427 - Pages: 2