Kalkala

In: Business and Management

Submitted By miguelmaman
Words 2655
Pages 11
פתרון תרגיל 1 – המשק הישראלי בפרספקטיבה היסטורית
1. מדינת ישראל בראשית דרכה.
1.1 מדינת ישראל בתחילת דרכה סבלה ממספר רב של בעיות כלכליות.
הסיבות למשברים הם: 1. גל עלייה אדיר שהגיע לארץ, חלק מהעולים מאירופה וחלק ממדינות ערב.
גל העלייה התאפיין בעולים חסרי רכוש, אם זה ממדינות אירופה שברחו מהמשטר הנאצי ומהמלחמה באירופה ובאו ללא רכושם ואם זה עולים ממדינות ערב שכדי לעלות ארצה אולצו להשאיר את כל רכושם מאחור. ולכן גל העלייה משך את מעלה את הביקוש המצרפי. 2. מלחמת העצמאות פגעה קשות בצד ההיצע של המשק הישראלי, כל פסי הייצור והמפעלים הוסבו לתעשייה צבאית ולייצור צבאי או שותקו בגלל המלחמה והפסיקו את פעילותם. 3. בעיה נוספת שהייתה היא בעיית אבטלה קשה, היה כוח עבודה פוטנציאלי גדול אך מס' מועט של מקומות עבודה.
מצד אחד יש לנו ביקוש גדול מאוד ומהצד השני אין לנו מספיק גו"י שיספקו את עודפי הביקוש האדירים ולכן נוצרה אינפלציית ביקושים.
1.2 ניסיונותיה של מדינת ישראל להתמודד עם בעיות אלו היו: 1. בעקבות עודפי הביקוש הגדולים שנוצרו וחוסר היכולת לייצר (פגיעה קשה בצד ההיצע), מדינת ישראל סיפקה את עודפי הביקוש ע"י ייבוא המוצרים, צעד שגרם לגרעון גדול במאזן התשלומים (גרעון במט"ח), שגרם למשבר חמור במט"ח. 2. פיקוח וקיצוב- המדינה ניסתה לשלוט במחירי המוצרים ובכך לשלוט באינפלציה היא עשתה זאת באמצעות חלוקת תלושים כדי לשמור על רמת הביקוש ובנוסף לכך קבעה מחירים בפיקוח על מוצרים ובכך שלטה ברמת המחירים. 3. מדינת ישראל, בניסיון להוריד את רמת האבטלה, "ייצרה" עבודות יזומות עבור התושבים, עיקר העבודות היו עבודות פיתוח ובניית תשתיות כמו סלילת כבישים וכדומא.
המדיניות הזו לא הצליחה, בעיקר בגלל שהתפתח בארץ שוק שחור של מסחר בתלושים והברחות מחו"ל ולכן בסופו של דבר המדינה לא הצליחה לטפל בבעיות הכלכליות.
1.3 בשנת 1952 יצאה המדיניות הכלכלית החדשה של אליעזר קפלן, מטרתה העיקרית הייתה טיפול באינפלציה. במרכז התוכנית היו 6 צעדים שהממשלה נקטה לטיפול בבעיה: 1. צמצום הגרעון הממשלתי – איסור גרעון ממשלתי תוך הפחתה משמעותית בתקציב המדינה.
ביקוש מצרפי כולל גם את ביקושי הממשלה ולכן כשמפחיתים את תקציב…...

Similar Documents