Islam Misconceptions

In: Religion Topics

Submitted By unaishussain
Words 2738
Pages 11
-------------------------------------------------
އިސްލާމް ޕްރޮޖެކްޓް
އިސްލާމްދީނާއި މެދު ކުރެވޭ ބައެއް ކުއް ހީތައް
އިބްރާހިމް އުނެއިސް ހުސެއިން
2806
ޑިޕް ބީ

އިބްރާހިމް އުނެއިސް ހުސެއިން
2806
ޑިޕް ބީ

h
އިސްލާމްދީނާއި މެދު ކުރެވޭ ބައެއް ކުއް ހީތައް.
އިސްލާމްދީނަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟
އިސްލާމް މިއީ ޢަރަބި ބަހެކެވެ. މި ބަހުގެ މާނައަކީ، ﷲ އަށް ކިޔަމަންތެރިވެ، ބޯލަނބައި، އެކަލާނގެ އަމުރުފުޅުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކަންތައްތައް ކުރުމެވެ. އިސްލާމްދީނަކީ ޞުލްޙަވެރި ދީން، މިނިވަންކަމުގެ ދީން، ރަޙްމަތުގެ ދީން، އަދުލުވެރިކަމުގެ ދީން، އެހީތެރިކަމުގެ ދީން، މާތް ﷲގެ ދީން، މެދުމިނުގެ ދީން، ފާޅުކަންބޮޑު ދީން، އަންހެނުންގެ ޤަދަރު އުފުލައިދޭ ދީނެވެ. އިސްލާމްދީނަކީ ﷲ ސުބުޙާނަޙޫ ވަތަޢާލާގެ މަގެވެ. މިދީނުގައި އިންސާނާގެ ޙަޔާތް ބާއްޖަވެރިގޮތުގައި ވޭތުކުރާނެ ހުރިހާ ހެޔޮގޮތެއް ވެއެވެ. މުޖްތަމަޢުއާއި ފަރުދުންގެ ހައްގުތަށް ރައްކާތެރިކޮށްދީފައިވާ ދީނެވެ. އުންމަތްތަކާއި ޤައުމުތަކުގެ ފެންވަރުގައި މުއާމަލާތް ކުރާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކޮށް ދެއްވާފައިވާ ދީނެވެ.
އިސްލާމްދީން ފިޔަވައި މިދުނިޔޭގައި ތިބި އެހެނިހެން ދީން ތަކުގެ އަހުލުވެރިން ނުވަތަ ދީނީ ޢިލްމުވަރިން އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށް ދޮގު ވާހަކަތައް ފަތުރާފައިވެއެވެ. އަދި މިހާރުވެސް ފަތުރަމުން ދެއެވެ. މިދޮގު ވާހަކަތަކެއް ފެތުރުމުގެ ސަބަބުން އިސްލާމްދީން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ދެނެގަތުމުގައި ކުށްހީތަކެއް ވެއެވެ.
އިސްލާމްދީނާއި ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި މައްސަލަ އުފެއްދުމަށް އުފެއްދި ދީނެއްކަން، ގަދަކަމުން ކައިވެނި ކުރުން ހުއްދަ ދީނެއް ކަމުގައިވުން، ﷲއީ ހަމައެކަނި މުސްލިމުންގެ ރަސްކަލާނގެކަން، އިސްލާމް އަކީ ރޭސިޒަމްއާ އެއްބާރުލުން ދީނެއްކަން، އިސްލާމްދީނުގައި ހަމަހަމަކަމާއި މިނިވަންކަމާއި އަދުލު އިންސާފު ނެތުން، ދެންމެ މި ދެންނެވުނީ އިސްލާމްދީން ދެނެގަތުމުގައި ގިނަމީހުންނަށް ވެވޭ ބައެއް ކުށްހީތަކެވެ.

އިސްލާމްދީން ދެނެގަންނާނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބާ؟
އިސްލާމްދީން ދަނެގަންނާނެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އަމިއްލަޔަށް އިސްލާމްދީނާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެންނާއި ނުވަތަ މުސްލިމް ދަންނަބޭކަލުންނާއި…...

Similar Documents

Islam

...Islam is an Arabic word derived from the Semitic three-letter root -s-l-m - as the Hebrew word for peace, shalom, often used as a greeting. The meaning of "Islam" encompasses the concepts of peace, greeting, and submission. Thus, a Muslim - the word is derived from the same root -is one who submits to God, a stance enunciated in the traditional profession of faith. The root word of Islam is "al-silm" which means "submission" or "surrender." It is understood to mean "submission to Allah." In spite of whatever noble intention has caused many a Muslim to claim that Islam is derived primarily from peace, this is not true. Allah says in the Qur'an (translated): [2:136] Say (O Muslims): We believe in Allah and that which is revealed to us and that which was revealed to Abraham, and Ishmael, and Isaac, and Jacob, and the tribes, and that which Moses and Jesus received, and that which the prophets received from their Lord. We make no distinction between any of them, and to Him we have surrendered. [Arabic "Muslimoon"] Submission and peace can be very different concepts, even if a form of peace is often brought about through forcing others into submission. • "There are, according to Khan, two kinds of Jihad. The greater Jihad, in which a person fights their animal tendencies, and a lesser Jihad, in which they fight on behalf of their community." The ideas and ideals behind the Lesser Jihad introspective inspection in order to improve oneself and bring one closer to their......

Words: 502 - Pages: 3

Islam

...ISLAM Islam. Misunderstood by generations of people, characterized as the religion of terrorists and extremists, and feared for its massive growth, nothing could be further from the truth. These misconceptions are easy, too. Popular media, the actions of an express few and poor education have all lead to a sphere of ignorance concerning this peaceful path to God. Growing up in a Christian family, and following the mainstream media, it is easy to see how something such as Islam could be vilified, and very few, if any, questions asked about it. This is what helps to grow the ignorance concerning Islam and how misperceptions continue to be propagated. To be fair, it is easy to see how some of the misperceptions came about - fanatical devotees who spend more time in prayer than others, a single minded devotion to their religion and Mohammad (peace be upon him), and the constant struggle in Middle East all paint a picture that does not do Islam or it adherent’s justice. In fact, they barely scratch the surface of what Islam is all about, and what little truth does come out cannot overcome the negative stereotypes that have been ingrained in the larger population. So, was I affected by these misperceptions? The answer, unfortunately, is a resounding yes. As a member of society I too was easily drawn into the web of negativity that surrounds Islam. I didn’t credit it with any positive accomplishments, nor did I grant it any legitimacy as a religion, mostly based on the actions...

Words: 1843 - Pages: 8

Understanding Islam

...Understanding Islam Christy A. Goff Dr. Thornton REL 212 September 8, 2012 In this paper, I will be reporting on my religious field research of Islam. The research that I have conducted has afforded me the opportunity to speak with, listen, and develop a stronger understanding of the Islamic faith. My research has also helped to dissolve some of the misconceptions that surround Islam. I will cover four major points throughout this paper. First, I will discuss preexisting misconceptions held against Islam. Second, I will analyze how my prior understanding of Islam was altered, or not, upon completion of my field research. Third, I will discuss whether or not I believe misconceptions of other people’s religions are common and explain in detail why or why not. Fourth, I will recommend at least one step that could be taken to help minimize misconceptions that people have in regards to other religions. I hope, through the reading of my field research report, to provide a stronger sense of understanding and receptiveness that I now have for other religions to the reader. Misconceptions of Islam In order to discuss the misconceptions that surround Islam, we must first delve into understanding what the word “Islam” actually means. “The word "Islam" means peace and submission. Peace means to be at peace with yourself and your surroundings. Submission means to submit to the Will of God. A broader meaning of the word "Islam," is to achieve peace by submitting to......

Words: 1739 - Pages: 7

Islam Religion

...Islam Religion Stephanie Scott Professor Carmen Pai Daschke REL 212 World Religions 12/16/12 Islam Religion Today I am doing my paper over the Islamic Religion. Earlier in the semester I had some misunderstanding about the religion because I didn’t really know the religion and parts of me didn’t want to know. I knew going into this class I had to be opened minded but I wasn’t. I think it took me the whole class to build myself to where I could be open minded. The first thing I did in researching for this paper was to figure out how I wanted to get my information. I felt that I wasn’t quite to the point of actually going to a foreign service so I researched and found a man that goes by the name Yaser Birjas. Instead of emailing we spoke over the phone and it was quite an experience. I realized that I was being judgmental about the Islam Religion because I didn’t know really anything about it. During our discussion we talked about the history of the Islam Religion, the Six Articles of Faith, the 5 Pillars of Islam, and misconceptions. In speaking with Mr. Birjas about the Islam Religion he started out with a small history lesson about what the Islam Religion is about. He states that Islam is a sequel of previous religions and that there are similarities because all religions are born from Abraham, Isaac, Jacob, and Ishmael. This was new to me, I didn’t know this about the Islam religion and I sure didn’t realize this was the beginning of learning something new.......

Words: 2004 - Pages: 9

Islam

...Study Guide for Quiz 2 – Women in Islam Part I Be prepared to answer the short answer questions below. Two of them will be on the quiz. (10 points) 1. Name six facts about the life of Mohammad, including where he lived and approximately when. What women were in his life? (Study Guide 18) * 1. Born in Mecca in the year 570. 2. Was an orphaned by the age 3 and raise by his uncle 3. Became a business man 4. Met a successful wealthy widow named Khadija and marries her. 5. When Mohammad was 40 years old in year 610 he had his first revelation of G-d. 6. After the death of Khadija he made two marriages that were mainly for political reasons, the first is Sawdah and Aisha. 2. What are the five pillars of Islam? (Study Guide 19) * 1. Witness – accepting Mohammad as G-d’s messenger and that there is no G-d but Allah. 2. Prayer- pray five times a day, Friday is a day of communal prayer. 3. “Alma” – give charity, obligatory for those who are able to give 2.5% of one’s wealth to the poor. 4. Fasting- during the month of Ramadan. 5. Pilgrimage to Mecca at least ones in a lifetime, obligatory for those who are able to economically and physically. 3. Contrast the view of Adam and Eve in the Qur’an with comments on them in later Muslim writing and thinking such as exegesis and legend. (See Study Guide 20, based on Kvam, pp. 185-203.) * In the Qur'an the creation story never describes Eve as being created secondary to Adam, it also...

Words: 1360 - Pages: 6

Misconceptions About Language Community

...suspicious behavior as he was reciting prayers in Arabic in his own way. Rizwan, A Muslim who suffers from Asperger's syndrome, a form of high-functioning autism that complicates socialization, embarked on an extraordinary journey to meet the US president to clear his and his son’s name, when his teenage son was killed in a racial violence after the 9-11 terrorist attack. It’s not a real life story; it’s the plot of the world-renowned movie “My Name is Khan”. Unfortunately real life tragedies of Arabic speaker in everyday life don’t always have happy endings like Rizwan’s, in that movie. After 9-11 Arabic speakers were blacklisted, shunned and suffered losses, and some were killed; In the catastrophic event of 9-11 along with the religion Islam, the language got agonized, anyone who speaks it, anyone who is directly or indirectly attached to it – Arabic, the most misunderstood, misjudged and unappreciated language of current Western world. The aim of this essay is to discuss the negative stereotypes of Arabic speakers portrayed in western society with examples given in relation to the role of the media and the effects of religious racism on average everyday life of users of this language. Religiously and ethnically diverse societies produce a range of constantly changing issues and challenges for society, groups and individuals. Some of these issues include exclusion of minority groups, racism, harassment, stereotyping, intimidation, denial of employment, disapproval to......

Words: 2072 - Pages: 9

Islam

...worldwide. Islam is the major religion of much of Asia, and Indonesia as well with the world's most abundant Muslim population. Today Islam is a very sensitive and controversial topic; there are a lot of misconceptions and conceptions about its belief, values and goals. In this research paper l will examine the teachings of Islam and how they are interpreted and or practiced in different countries and cultures, including the United States, Great Britain, the Middle East, India and Pakistan, and other country of Asia. How Islam is understood in each country's culture and how is it contrasted with Christianity and Judaism? How do these understandings impact the ways that Muslims and non-Muslims interact and communicate with one another. Religion is one of the moving forces behind many of the event and attitude that have shaped our world. During the centuries, countries and cities have been developed and destroyed; and battle have been fought, all to protect or make known one religion or another. Islam is the second largest religion in the world; without doubt Muslims differ in their personal engagement and practice between doctrinal and cultural attitude, and have different apprehension about the correct practice of Islam. It had remained fairly invisible to most Americans prior to the Arab oil embargo of 1973 and the Iranian Revolution of 1978–1979 with its taking and holding of US hostages (Simmons, Gwendolyn, Zoharah 2008). Of course, American interest in Islam has been......

Words: 1438 - Pages: 6

Islam

...The Islam Religion Violeta Toribio & Ryan Landry University of Phoenix Rel/134 Jack Killough June 21, 2010 The Islam Religion “There is no god but God, and Muhammad is the messenger of God” is the basic core belief in the Islamic religion. Islam means “submission (to God)” in Arabic. Islam is a monothetic religion whose followers are also known as Muslims. This paper will be clearing common myths in the Islamic religion, explaining the sacred texts, and giving descriptions of common symbolism in Islamic text and religious practices. Also to be found in the paper is the historical foundation of the religion and some of the similarities and differences between Islam and Christianity. Islam is a religion that has been subjected to many negative stereotypes where they are portrayed as violent uncivilized terrorist who oppress women. This portrayal comes from the lack of knowledge about the religion and how the U.S. mainstream media represents Muslims. Some of the common myths about Islam are Islam is intolerant of non-Muslims, Muslims don’t believe in Jesus, all Muslims are Arabs, and Muslims are violent terrorist. The first myth about Islam is that Islam is intolerant of other faiths. That is a misconception because the Qur’an preaches tolerance of other faiths, and the value of human life and to have respect for others. Announcements by Osama Bin Laden make the Islam religion seems like racist people who out to destroy any non-Muslims societies. The word......

Words: 997 - Pages: 4

Islam

...The Islam Religion Rel/134 The Islam Religion “There is no god but God, and Muhammad is the messenger of God” is the basic core belief in the Islamic religion. Islam means “submission (to God)” in Arabic. Islam is a monothetic religion whose followers are known as Muslims. This paper will be clearing common myths in the Islamic religion, explaining the sacred texts, and giving descriptions of common symbolism in Islamic text and religious practices. Also to be found in the paper is the historical foundation of the religion and some of the similarities and differences between Islam and Christianity. Islam traces its roots back to Abraham and his son Ishmael. In 570 AD, a descendant of Abraham named Mohammed was born. He began his life working as a shepherd for his uncle. In 610 AD, the Qur’an begins to be revealed to Mohammed by God. By 650 AD, the complete written text of the Qur’an is established. Only one hundred years after Muhammad’s death, Islam had spread around the Mediterranean. The Golden Age of Islam (750-1258 AD) saw new legal, philosophical, and religious developments. The major Hadith collections were compiled and the four modern Sunni Madh'habs, or schools of law were established. As the Caliphate, or Islamic Empire expanded, the Muslim culture became enriched by the scholars, poets, and scientists that they conquered. For example, many Muslim thinkers pursued humanistic, rational and scientific discourses in seeking knowledge, meaning and......

Words: 1721 - Pages: 7

Islam

...Islam, along with Christianity and Judaism is a major monotheistic religion of the world. It was founded by Prophet Muhammad in Arabia, in the 7th century CE. According to Encyclopedia Britannica Online, “the Arabic term Islam, literally ‘surrender,’ illuminates the fundamental religious idea of Islam—that the believer, called a Muslim, accepts surrender to the will of Allah (God)” (Mahdi, Rahman, Schimmel). In Islam, Allah is considered the only God, and it is believed that humans must submit to his will. The Prophet Muhammad is considered the last Islamic Prophet, and the one to whom Allah had revealed sacred scriptures known as Qur’an. Although Muhammad started with a small group of followers, they quickly grew in number and his teachings started spreading rapidly “through the Middle East to Africa, Europe, the Indian subcontinent, the Malay Peninsula, and China”(Mahdi, Rahman, Schimmel). Today, there are about 1.6 billion Muslims in the world which makes it 2nd largest religion of the world. However, Islam is perceived to be radical and contradictory religion by many non-Muslims. Moreover, due to the terrorist attacks which had been associated with this “religion of peace,” Muslims call it, Islam had been viewed as a “bad” religion. Since America is the “melting pot” of different cultures and religions, non-Muslims should strive to learn about the Islamic religion, its teachings and interpretations, its differences and similarities with Christianity and Judaism, and how......

Words: 3021 - Pages: 13

Refining the Misconception of Apostasy in Islam

...Refining the Misconception of Apostasy in Islam Dr. Zulkifli Hasan Deputy Chairman, International Affairs Bureau of ABIM Introduction Freedom of religion is frequently misunderstood by many and this includes the issue on apostasy. The misunderstanding of public and even Muslims community on the concept and legal position of apostasy has negated the image of Islam as a religion of peace. This is not surprising as there are numerous negative allegations upon the religion of Islam such as condemning it as barbaric and incompatible with modernity and human rights. This serious misconception should be rectified and in fact, it is a religious duty for every Muslim to portray a true picture of Islam and to response on any allegation and negative arguments upon this issue. In view of this negative phenomenon, this article aims to refine the misconception of apostasy in Islam and attempts to response the previous two articles published by the New Mandala entitled ‘An Exploration of the Concept of Apostasy in Islam’ by Joshua Woo Sze Zeng and ‘Malaysian Muslims Responses to Conversion’ by Norani Bakar whereby the former heavily relies on the essay written by Abdullah Saeed entitled ‘Freedom of Religion, Apostasy, and Islam’ and the online resources and the latter highlights the Malaysian Muslims response to apostasy with reference to HIMPUN initiative by several non-governmental organizations. Before presenting my arguments on the issue of apostasy in Islam, it is important to note......

Words: 1462 - Pages: 6

Is Islam a Religion of Violence or Non-Violence? an Examination of Misconceptions in the Western World?

...Is Islam a religion of violence or non-violence? An examination of misconceptions in the Western World? The world is full of acts of violence and acts of peace and non violence. We as people try to comprehend these acts by establishing whys. The why that we will examine is one of consistent misunderstanding and misrepresentation specifically in the Western world. When a suicide bombing occurs why is it if you asked most individuals in the west what the offending individual’s religion was their almost instant response is they were a Muslim. Does Islam automatically mean every Muslim is willing to attack peoples who do not believe as they do. Does it mean they espouse killing all Jews? Or is the truth that a majority of all Muslims would consider themselves peace loving individuals, that you would more likely see them working alongside Jews and Christians in a nature of acceptance and love for them. But yet when we look at history we see Islam in wars against Arab peoples, in the Crusades, and in the more recent conflicts in the Middle East. So does the Quran allow for wars against others or are they more of the outcome of societal problems and conflicts in the region. We will most likely see that circumstances beyond their control contribute to the rise and the necessity to defend themselves in these various conflicts through out history. Overall it will probably be a surprise to most Westerners the...

Words: 797 - Pages: 4

Misconceptions About Islam and Muslims

...Table of Contents Introduction....................................................................................................................................3 Allah is Only the God of Islam.........................................................................................................3 The Holy War of Jihad.....................................................................................................................3 Slavery is Acceptable......................................................................................................................4 72 Virgins in Paradise for a Martyr.................................................................................................4 ISIS Members are Muslims..........................................................................................................4-5 Jesus is Unrelated to Islam.............................................................................................................5 Sharia Law is Cruel.......................................................................................................................5-6 Islam Oppresses Muslim Women...................................................................................................6 Islam Promotes Polygamy...........................................................................................................6-7 Hijab is a Form of Oppression....................................................................

Words: 2071 - Pages: 9

Dubai and Misconceptions

...There lies a strong mix of Arab and Persian culture in Dubai. Before going into the frequent misconceptions people have about Dubai and other Muslim dominated countries and cities, I would like to give a brief history of how Dubai came to be. In the 1970s, Sheikh Mohammed began the expansion and modernization of Dubai and has been instrumental in turning it into the financial, tourist and global business hub of the Middle East. If you visit Dubai today, it would seem that Dubai was a real-life SimCity, a fantastical metropolis that had magically appeared in the desert. With an eye on growth and globalization, Dubai turned out to be one of the fastest developing cities in the world in terms of both business and infrastructure. Money was pouring in from all sources, including the few oil reserves owned by the UAE. Such a radical growth led to the infusion of various western elements into the Dubai lifestyle. Sprawling malls, massive hotels and resorts, and iconic architecture. However, there still remains a basic misconception of the culture and traditions followed by the locals. Some of them are, Misconception: All Arabs are Muslims, and all Muslims are Arab. Truth: Arabs are a religiously diverse group – there are a significant numbers of Arab Christians residing in Egypt, Lebanon, Syria, Palestine, Jordan, and Iraq. Arabs make up only about 15-18% of the Muslim world. Misconception: The Arab world is backwards and uncivilized. Truth: Actually represents a highly......

Words: 514 - Pages: 3

Islam

...Religious Field Research: Islam April Erique Dr. Keyes REL 212 12/11/11 Even though, it’s one of the most popular religions throughout the world, I believe that Islam is difficult to understand. People have their opinions about Islam and its followers. Especially, after September 11, 2001, many Americans became either fearful or angry towards Muslims and assumed that the Islamic religion and entire community was to blame. It’s a bit like the discrimination that Japanese Americans felt after Pearl Harbor but there wasn’t really blame on their religious views and morals. Well, before I actually had Muslim friends and acquaintances, I didn’t know much about the religion either. The good thing is that I wasn’t raised to be stereotypical but I did have a few ideas of the Islamic faith but I didn’t have any type of proof or reason behind it. One of the biggest misconceptions I had was that Muslims were against the belief of Jesus. Another big misconception I had with Islam was that all believers were Arab and was really only practiced in the Middle East. I also believed all Muslim women must stay covered up while in public and are believed to be beneath the men in their lives. Besides, women having limitations, I felt that it was a very strict religion in which the followers can’t drink, smoke, or partake in any type of promiscuous activities. As an outsider trying to catch a peek inside, I honestly had plenty of misconceptions of this religion,......

Words: 1464 - Pages: 6