Hubungan Etnik

In: Computers and Technology

Submitted By laibichan
Words 1014
Pages 5
Name : LAI BI CHAN
ID : 1131121814

Title: Terangkan bagaimana kesepaduan dapat dijalinkan di kalangan masyarakat Malaysia Berlatarkan filem yang kamu tonton. Jawapan perlu mengandungi bab 2 – bab 5.

Filem tersebut yang saya menontonkan pada hari selasa ialah namanya Spinning Gasing. Filem itu menyebutkan sekumpulan orang dewasa sedang berusaha untuk menjalankan dream-dream mereka. Selain itu, Filem itu juga terhadap tentang pelbagai kaum-kaum yang termasuk Melayu, Cina dan India. Akhirnya, kaum yang berbeza juga terhadap agama-agama lain. Sebagai contohnya ialah semua melayu agamanya islam, India ialah Hindu, dan Cina ialah Buddishism.

Kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri budaya seperti adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu kerana anggotanya merasa disatukan dengan satu sejarah, nilai, sikap dan tingkahlaku yang sama. Kepercayaan atau rasa bangga di kalangan anggota sesebuah etnik bahawa budaya dan etnik mereka jauh lebih baik dan hebat daripada kelompok lain. Takrifan budaya ialah suatu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial, susunan organisasi ekonomi, politik, agama, kepercayaan, adat resam, sikap dll. Dalam filem itu, terdapat banyak hal tentang pelbagai jenis budaya sepertinya budaya kebendaan, ini ialah peralatan dan kelengkapan hidup seperti rumah, kereta, perahu, senjata dan sebagainya. Selain tu, juga ada budaya yang bukan kebandaan seprtu kepercayaan, adata istiadat dan undang-undang contohnya adat istiadat yang berbeza-beza dalam perkahwinan.

Sekianya, sekumpulan orang dewasa yang dalam filem itu mesti mengikut apa-apa fungsi budaya dalam kehidupan kerana Kepercayaan dan perasaan negatif mengenai ahli atau kelompok etnik lain. Lazimnya tidak berasaskan maklumat yang tepat dan biasanya tidak…...

Similar Documents

Etnik

...RINGKASAN HUBUNGAN ETNIK BAB 1: KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK KONSEP MANUSIA: Berasal drpd bahasa Sanskrit, manu=berfikiran dan berakal budi. Bahasa latin, digelar homo=seseorang yg dilahirkan daripada tanah (humus). Lahirlah istilah human=berfikir & berkreativiti. Bahasa Arab, ins,al-insan,an nas, al-basyar=sejenis haiwan yg boleh berfikir & bertutur. Juga digelar homo sapiens. Monogenesis: Doktrin agama yg mengatakan manusia berasal dari Adam dan Hawa. Disokong Islam, Yahudi & Kristian. Poligenesis: Menganggap manusia terhasil melalui proses evolusi. Teori dipelopori Charles Darwin (1802-1889)(The Origin of Species & The Descent of Man). Teori Darwin menimbulkan polemic dan penganut evolusi berpendapat bahawa sesuatu yg hidup dan wujud di dunia ini berlaku secara kebetulan tanpa sebarang panduan atau kekuasaan Tuhan. DEFINISI RAS: Satu kelompok besar manusia yg mempunyai pembawaan biologis dan cirri-ciri fizikal yg sama yg diperturunkan drpd satu generasi ke satu generasi yg lain. Contoh criteria: pengukuran bentuk kepala, berat badan, warna mata, kulit dan rambut etc. Istilah ras juga boleh merujuk kepada etnik/suku bangsa. DEFINISI ETNIK: Terbentuk kerana pengalaman bersama dari nenek moyang, kesamaan dalam masa kolonialisasi/perpindahan penduduk. Juga yang membezakan ras dan etnik adalah kesamaan adat istiadat KONSEP BANGSA:Lebih berorientasikan politik dimana ia terbentuk kerana faktor kekuasaan dan penaklukan pemisahan sempadan, negara dan......

Words: 345 - Pages: 2

Masalah Sosial : Hubungan Songsang

...Pengajian Am (Masalah Sosial) Laras Sastera Ahli Kumpulan : 1. Norfaidah binti Zainuddin 2. Carrie Chong 3. Azlina Binti Rahim Tajuk Hubungan Songsang homo- (Bahasa Yunani) bererti "sama" dan asas Latin sex- bererti "seks.“ Terjemahan secara harafiah adalah "sama jantina“ atau menyukai kaum sejenis. 1. Pengkid 2. Lesbian 3. Gay gaya penampilan perempuan yang maskulin dan kadangkala berorientasi homoseksual. Penampilan mereka termasuk gerak laku, berpakaian, penampilan, percakapan dan rupa seolah-olah lelaki. Golongan ini menonjolkan identiti gender dan seksualiti yang sering dilaporkan sebagai naluri semulajadi mereka. Lesbian pula tidak semestinya kelihatan seperti lelaki tetapi mempunyai nafsu terhadap wanita lain yang tidak diketahui oleh sesiapa pun. Mereka menerima diri sebagai wanita(tidak seperti pengkid), malah menyukai bentuk tubuh wanita. Dalam hubungan seksual lesbian,salah seorang pasangan memainkan peranan yang dominan manakala seorang lagi bersifat lebih pasif. Dalam penggunaan awal, perkataan ini bermaksud "ceria", "gembira", atau "terang", namun kini penggunaan sebegini tidak lagi biasa. Perkataan gay kadangkala digunakan untuk merujuk kepada cinta sama jantina TERAHSIA Juga dikenali sebagai CLOSET. Bermula sebagai ‘Homoseksual Sulit’.Individu homoseksual yang menjalani kehidupannya dengan berpura-pura seperti orang lain, tidak bahagia dan tertekan oleh polisi sosial yang diterima oleh masyarakat. Individu......

Words: 614 - Pages: 3

Hubungan Ethnic

... Tajuk –tajuk Tugasan Individu 1.  "Pilihanraya Umum Malaysia telah diadakan pada 5 Mei 2013. Ia adalah sebagai memenuhi tuntutan demokrasi di negara ini yang diasaskan kepada kehendak Perlembagaan Persekutuan Malaysia" Merujuk kepada kenyataan di atas, jelaskan dengan lebih lanjut berkenaan kepentingan, matlamat dan proses pilihanraya di negara ini berdasarkan kehendak Perlembagaan Persekutuan Malaysia. 2. "Secara umumnya gerakan Imperialisme Barat ke atas negara-negara yang lebih mundur adalah lebih bertujuan untuk memanipulasikan segal a kepentingan ekonomi dan politik negara tersebut untuk keuntungan mereka semata-mata." Bincangkan kenyataan di atas secara kritis. 3. "Dasar Ekonomi Baru Satu Kegagalan " Berdasarkan kefahaman anda tentang "DEB", berikan satu analisis terhadap kenyataan di atas menurut perspektif Malaysia pada hari ini. 4. " Penerimaan Sabah dan Sarawak kepada cadangan gagasan Persekutuan Malaysia merupakan satu rahmat kepada Persekutuan Tanah Melayu" Berdasarkan kenyataan di atas sila bincangkan dari aspek sosial, politik dan ekonomi, mengapa pemimpin dan penduduk Sabah dan Sarawak bersetuju dengan cadangan pembentukan sebuah Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. 5. Huraikan perjuangan Parti Perikatan dari tahun 1955 sehingga 1957. 6. Pada pandangan anda bagaimana slogan "1 Malaysia" mampu menjana perpaduan rakyat pelbagai kaum di negara kita dengan lebih berkesan. Jawapan anda perlu disertakan dengan contoh-contoh yang jelas. 7. Analisa......

Words: 339 - Pages: 2

Contoh Hubungan Internasional

...mungkin. -Pembimbing saya, Pak Sulismadi. Dia selalu ramah dan selalu ingin membantu saya. Terima kasih untuk semua waktu dan bantuan Anda. -Program ACICIS dan staf-staf, baik yang di Yogyakarta maupun di Malang. Tanpa program ini saya tidak mampu belajar di Indonesia atau menulis laporan ini. Tahun ini pengalaman yang paling baik untuk memperbaiki bahasa Indonesia saya. -Teman-teman mahasiswa ACICIS dan teman-teman Indonesia, khusunya Esther, untuk dukungan pada tugas ini, juga untuk waktu-waktu yang santai dan menyenangkan ketika saya tidak sedang mengerjakan proyek saya. ABSTRAK Bantuan adalah bagian penting sekali dari hubungan politik di dunia saat ini. Sudah berkembang sejak Perang Dunia Kedua, melalui banyak periode perubahan, untuk menjadi industri besar sekali seperti yang kita tahu sekarang. Bagaimanapun, walaupun bantuan bagian penting dari hubungan internasional, pasti tidak bebas dari kecaman. Misalnya, ada kontroversi tentang keefektifan bantuan, kalau donor seharusnya menyertakan kondisi pada bantuan, dan proliferation donor. Bantuan Australia juga dikritik, tentang isu-isu seperti “boomerang aid”, dan terlalu banyak pengeluaran untuk isu pemerintahan dibandingkan dengan pendidikan. Jadi, oleh karena isu-isu ini, kita harus memastikan bahwa bantuan sebenarnya memperbaiki kemajuan di negara penerima. Bantuan harus dievaluasi dan dianalisis secara kritis oleh banyak sumber, supaya bantuan terbaik bisa diberikan kepada negara sedang berkembang. AusAID......

Words: 14106 - Pages: 57

Etnik

...1.0 PENGENALAN Sejarah dan asal-usul sesuatu etnik telah membuktikan bahawa segregasi etnik ini sudah berlangsung sejak sekian lama tanpa kehadiran pihak penjajah Barat. Pola segregasi ini tetap terjadi kerana atas alasan faktor amalan budaya, amalan nilai, kegiatan ekonomi dan faktor agama. Ini dapat dilihat daripada pola taburan suku kaum masyarakat di Malaysia khususnya yang hidup secara berkelompok berdasarkan budaya, amalan nilai, kegiatan ekonomi dan kepercayaan yang sama di sesuatu tempat. Segregasi merujuk kepada pemisahan atau pengasingan antara kumpulan etnik dengan kumpulan etnik yang lain dalam sesebuah negara. Pemisahan itu berlaku itu berlaku dalam beberapa keadaan seperti keadaan tempat tinggal , jenis pekerjaan, sistem persekolahan, dan penerbitan akhbar mengikut bahasa ibunda masing- masing. Sebelum merdeka, Malaysia telah pun melalui keadaan ini selari dengan dasar pecah dan perintah British sebagai kuasa penjajah. Dasar berkenaan mewujudkan segregasi dalam kalangan pelbagai etnik yang dapat mengukuhkan kedudukan kuasa politik dan ekonomi British. Seterusnya British dapat bertapak dan menjajah selama 170 tahun di negara ini. Perubahan pembangunan yang pesat di Malaysia telah mengubah sedikit senario pola taburan etnik. Dasar kerajaan yang sangat progresif ke arah meningkatkan taraf hidup dan kualiti hidup yang lebih baik kepada rakyat, telah membantu mempercepat mengurangkan segregasi mengikut etnik secara nyata terutamanya di kawasan-kawasan......

Words: 2332 - Pages: 10

Pandangan Islam Mengenai Hubungan Etnik

...BAB 7 PANDANGAN ISLAM MENGENAI HUBUNGAN ETNIK 8. TOLERANSI ISLAM DALAM HUBUNGAN ETNIK 1. Layanan baik – sesama Islam & bukan Islam; tingkah laku mulia, ikhlas, mesra, berkwn baik berhemah, memberi makanan, dll. 2. Menjaga hak jiran – meghormati hak jiran bukan Islam; kepercayaan agama & menolong jiran miskin. 3. Kebajikan – Jabatan Kebajikan Masyarakat & PERKIM. 4. Hubungan silaturrahim – menghadiahkan sesuatu kpd jiran & berbaik-baik. 5. Adab berdialog baik – debat disyariatkan; menegak kebenaran, dakwah & debat tercela; ingin menang bukan mencari kebenaran. 1. ISLAM HADHARI * DEFINISI * Pendekatan pembangunan manusia, masyarakat & negara Msia menyeluruh berdasarkan perspektif tamadun Islam. * OBJEKTIF * Melahirkan individu & masyarakat yg tinggi kerohanian, berakhlak, berintelektual, berdikari, berdaya saing, kehadapan, berinovasi, cekap, bijaksana menangani cabaran, rasional, praktikal & damai (JAKIM 2005:14) 5. ASAS-ASAS HUBUNGAN ETNIK DALAM ISLAM 1. Berkenal-kenalan – nama, tempat tinggal, kedudukan seseorg, corak kehidupan, budaya bangsa & etnik asal. 2. Persefahaman – saling mengenali, berpegang teguh ajaran agaman & nilai-nilai murni. 3. Bantu-membantu – pertolongan tenaga, harta & masa. 4. Persaudaraan – pertalian erat; ibarat isi dgn kuku. 5. Kasih sayang – hubungan kemesraan. 6. Saling menjamin – melindungi satu sama lain. 2...

Words: 490 - Pages: 2

Etnik

...RINGKASAN BAB 4: PEMBANGUNAN EKONOMI DAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 4.1:Konsep Pembangunan Dan Modenisasi • Pembangunan berkait rapat dengan proses modenisasi.Proses modenisasi adalah proses mentranformasikan masyarakat dari pelbagai sudut melalui kaedah secara perancangan teratur dan perancangan tidak teratur.Perancangan teratur melibatkan proses , kaedah dan matlamat yang hendak di capai manakala perancangan tidak teratur melibatkan tekanan dari unsur-unsur luar.Pencapaian dari aspek ekonomi,politik,sosial,sains dan teknologi asas pengukuran modenisasi.Matlamat pembangunan akan tercapai jika pembangunan menekankan aspek material dan spiritual serentak.Menurut Samsul (2006) pembangunan ekonomi dan politik merupakan asas kepada modenisasi. 4.2 Komponen Politik: Matlamat, Kaedah, Ukuran Pencapaian Politik juga memainkan peranan penting dalam membentuk dasar dan arah tuju sesebuah negara selain daripada faktor ekonomi. Masalah asas dalam pembinaan negara bangsa ialah pembangunan dan pembinaan negara tersebut. Bagi memupuk semangat ‘kenegaraan’ dan ‘kekitaan’ ini bukannya mudah tambahan dalam konteks masyarakat majmuk seprti Malaysia. Elemen seperti ekonomi, sosial, politik, pendidikan dan sebagainya boleh dijadikan medium bagi mencapai matlamat sesebuah negara. Hanya dengan memberi laluan kepada pembentukkan dan pelaksanaan dasar awam yang memberi kepentingan kepada keutamaan nasional. Kejayaan dapat dinilai secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan...

Words: 2072 - Pages: 9

Hubungan Etnik

...Malaysia agak kompleks. Ini kerana, sosio politik setiap kaum bersifat perkauman. Agen-agen seperti sejarah, pendidikan, media, parti politik dan pertubuhan bukan kerajaan amat kuat mencengkam budaya politik setiap kaum. Akhirnya, lahirlah setiap bangsa yang memperjuangkan kepentingan masing-masing. Bukti-bukti ini diperolehi melalui tinjauan yang dibuat ke atas kajian-kajian sebelum ini. Keadaan tidak banyak berubah sehingga ke hari ini. Kajian ini bertujuan menilai sejauh mana pengaruh agen sosio politik seperti sejarah, institusi keluarga dan pendidikan yang dilalui meninggalkan kesan terhadap hubungan antara kaum. Hasil kajian menunjukkan sosio-politik perkauman melahirkan sentimen perkauman yang tinggi. Integrasi masih lagi samar. Realitinya, sentimen perkauman masih kuat mencengkam budaya politik masyarakat berbilang kaum. Kata Kunci: Integrasi nasional, sosialisasi politik, politik etnik, agenda nasional, perpaduan ABSTRACT Study on integration and unity among races in Malaysia is quite complex. These are due to the facts that the political socialization agents process i.e. history, education, social, economy and politic, are race oriented. Every race fights for their own interest. Most of the past research have shown that the racial sentiments in Malaysia were tensed. This research aimed to analyst the influence of political socialization agents, history, family and education institutions, towards the ethnic relations. The study shows that the agents contribute to the......

Words: 8715 - Pages: 35

Mpu Hubungan Etnik

...MPU 3113 HUBUNGAN ETNIK JANUARI – APRIL 2015 PENSYARAH: Ms. RABIHA MAYA ADIERA BINTI AB RAHIM MOVIE REVIEW / STAY OVER EXPERIENCE Nama dan No Pelajar: Nama : Aaron Ching Yao Hui Student ID : 0105524 Program: BACHELOR OF BUSINESS (HONS) WITH LAW PROGRAMME CODE : UBUSL Tarikh terima: ………………………………………. Telah direkodkan pada: ……………………………………… Wayang yang telah saya menonton adalah Talentime. Talentime adalah sebuah filem arahan Yasmin Ahmad. Filem ini adalah filem terakhir dalam hayatnya, dan ditayangkan di pawagam Malaysia selama sebulan mulai 26 Mac 2009. Talentime memaparkan kisah hubungan cinta tanpa mengira kaum, agam atau latar kebudayaan seumpamanya. Di samping itu, wayang ini juga diselitkan tema pertandingan bakat di sekolah menengah. Filem ini dibintangi barisan pelbagai kaum Malaysia iaitu, Pamella Chong, Mahesh Jugal Kishor dan Mohammad Syafie Naswip, di samping meyaksikan kemunculan sulung penyanyi Jaclyn Victor memegang watak penting di layar Perak. Synopsis Filem Talentime yang diarahkan adalah sebuah cerita tentang sebuah pertandingan pencarian bakat memprtemukan dua hati – Pamela Chong adalah Melur di dalam cerita ini dan dia berlakon sebagai gadis Melayu kacukan dengan seorang pelajar lelaki berbangsa india, iaitu Mahesh Jugal Kishor. Ia bermula selepas Mahesh, antara pelajar yang ditugaskan menjemput finalis ke sekolah bagi menjalani latihan, menghantar surat pemberitahuan lulus ujibaka ke rumah Melur. Rupanya Mahesh......

Words: 656 - Pages: 3

Hubungan Etnik

...International Journal of Business and Management; Vol. 8, No. 24; 2013 ISSN 1833-3850 E-ISSN 1833-8119 Published by Canadian Center of Science and Education Transactional and Transformational Leadership: A Comparative Study of the Difference between Tony Fernandes (Airasia) and Idris Jala (Malaysia Airlines) Leadership Styles from 2005-2009 Arif Kamisan, P1 & Brian E. M. King1 1 School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China Correspondence: Arif Kamisan, P, School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University, 17, Science Museum Road, East Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. Tel: 852-3400-2645. E-mail: 11555000G@connect.polyu.hk Received: May 27, 2013 doi:10.5539/ijbm.v8n24p107 Abstract Leadership plays an essential role in the success of managing organisation. The purpose of this paper is to examine the leadership styles of two leaders in managing the two biggest airline companies in Malaysia namely, Malaysia Airlines and AirAsia. The results showed that the strong leadership style and approach by the two have contributed to the success of the mentioned airlines. The transactional and transformational approaches have significantly given impact in managing the organisation in the current competitive business environment. Other leadership constructs such as entrepreneurial, ethical, innovative and creative have emerged from the two key leaders in this study and require further discussion in the......

Words: 7350 - Pages: 30

Hubungan Kualitas Corporate Governance Terhadap Kinerja Lingkungan Perusahaan

...    HUBUNGAN KUALITAS CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA LINGKUNGAN PERUSAHAAN DENGAN KINERJA PASAR PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI SKRIPSI ABSTRAK Kinerja lingkungan semakin mendapat perhatian dari banyak perusahaan di seluruh dunia. Perusahaan dengan kinerja lingkungan baik akan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan lainnya. Untuk mencapai kinerja lingkungan yang baik dibutuhkan peran dari corporate governance. Namun, hal ini belum banyak dipahami oleh perusahaan, khususnya di Indonesia, sehingga kinerja lingkungan dan corporate governance masih relatif sedikit diterapkan oleh perusahaan di Indonesia. Penelitian ini mencoba meneliti hubungan kualitas corporate governance terhadap kinerja lingkungan perusahaan dengan kinerja pasar perusahaan sebagai variabel moderasi. Kinerja lingkungan perusahaan diproksikan ke dalam peringkat PROPER, sertifikasi ISO 14001, dan biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sementara itu, kualitas corporate governance diproksikan ke dalam indeks hasil peratingan CGCG UGM. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol berupa profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tingkat leverage perusahaan yang masingmasing diproksikan dalam ROA, log natural of total assets value, dan debt to asset ratio, sedangkan variabel moderasi berupa kinerja pasar perusahaan yang diproksikan dengan Tobin’s Q ratio. Penelitian ini menggunakan sampel 30 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005, 2007, dan 2009....

Words: 605 - Pages: 3

He Etnik Nik

... 21-24 10. Pantang-Larang Kaum Iban 25 11. Kesimpulan 26 12. Rujukan 27  Pengenalan Hubungan etnik merupakan salah satu kursus wajib 2 kredit yang didaftarkan di Taylor’s University. Kursus ini bertujuan memupuk kesepaduan antara etnik serta mengenali etnik-etnik yang terdapat di Malaysia. Seperti yang kita ketahui, Malaysia bukan sahaja kaya dengan hasil bumi yang bernilai tetapi juga mempunyai masyarakat majmuk yang mengamalkan perkongsian budaya antara kaum. Selain daripada mengikuti kuliah, kami juga dikehendaki melaksanakan kajian lapangan mengenai etnik-etnik yang terdapat di Sarawak. Kumpulan kami telah memilih kaum Iban dan kajian ini dijalankan di sekitar bandar Bintulu dan lawatan ke Kuching juga membantu kami untuk menambahkan info mengenai kaum Iban. Setelah mencari maklumat daripada pelbagai sudut, kami telah mengetahui latar belakang, sistem bahasa, makanan, pakaian, perayaan, perkahwinan dan pantang larang kaum Iban. Keputusan lengkap daripada tugasan ini telah kami sediakan di muka-muka surat belakang. Sejarah Asal Usul Kaum Iban Kaum Iban dahulu dikenali sebagai Dayak Laut dengan populasi sebanyak 876,000 orang, iaitu 40% daripada jumlah penduduk Sarawak. Kaum Iban merupakan kumpulan etnik yang terbesar di Sarawak, mereka mendiami daerah dan bahagian negeri Sarawak dari daerah Lundu di barat dan Limbang di Timur Laut, tetapi kepadatan penduduk Iban adalah di......

Words: 4117 - Pages: 17

Hubungan Kantor Pusat Dan Kantor Cabang

...HUBUNGAN KANTOR PUSAT DAN KANTOR CABANG KETERANGAN | KANTORPUSAT | KANTORCABANG | Hubungan timbal bali | Investor/pemlik | Investee | Hak dan kewajiban dalam hubungan keuangan | Hak thdcabang | Keajiban Kpd pusat | Maing-masing menyelenggarakan rekening timbal-balik (reciprocal account) yaitu | R/kCabang | R/kPusat | Jenis rekening | Aset | Ekuitas | Mekanisme: * Penambahan * Pengurangan * Saldo | DebitKreditdebit | KreditDebitKredit | Transaksi yang menambah saldo:Pencatatan oleh masing-masing pihak:Kantor pusat: MENDEBIT R/K-CABANGKantor cabang : MENGKREDIT R/K-PUSAT 1. Pengiriman kas dari pusat ke cabang 2. Pengiriman barang dagangan dari pusat ke cabang 3. Pengiriman asset tetap dari pusat ke cabang 4. Cabang menagih piutang kantor pusat 5. Cabang memperoleh laba | | | Transaksi yang mengurangi saldo 1. Pengiriman kas dari cabang ke pusat 2. Pengiriman barang dagangan (retur) dari cabang ke pusat 3. Pengiriman asset tetap dari cabang ke pusat 4. Pusat menagih piutang kantor cabang 5. Cabang menderita kerugian | | | Variasi pencatatan 1. Sistem akuntansi barang dagangan/ sediaan: perpetual atau pisik 2. Sistem pembayaran atas jual-beli barang dagangan: tunai atau kredit 3. Pencatatan atas pengiriman barang dagangan dari pusat ke cabang atau sebaliknya: a. Dicatat atas dasar kos b. Dicatat atas dasar kos + mark-up 4. Akuntansi asset tetap cabang a. Diselenggarakan oleh cabang b.......

Words: 681 - Pages: 3

Hubungan Antara Tingkat Spiritualitas Siswa Dengan Motivasi Belajar Siswa

...Tanjungsari? 2. Bagaimana tingkat motivasi belajar siswa di MTs Tanjngsari? 3. Bagaimana hubungan antara kecerdasan spiritual terhadap motivasi belajar siswa di sekolah MTs Tanjungsari? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui tingkat spiritualitas siswa di MTs Tanjungsari 2. Untuk mengetahui tingkat motivasi siswa di MTs Tanjungsari 3. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat kecerdasan spiritualitas siswa dengan motivasi belajar siswa di sekolah MTs Tanjungsari D. Manfaat penelitian 1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran baru khususnya dalam bidang psikologi pendidikan, mengenai kecerdasan spiritualitas dengan motivasi berprestasi pada siswa. 2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi pada lembaga pendidikan, khususnya tempat penelitian dilakukan supaya para guru bisa membimbing dan memotivasi para siswa agar bisa menggali kecerdasan spiritualitas yang dimilikinya. 3. Bagi Peneliti Sebagai suatu pengalaman pertama dalam penelitian lapangan guna menambah wawasan yang luas dan memperluas pola-pola pemikiran. E. Kerangka Pemikiran Penelitian ini melibatkan dua variabel pokok yaitu kecerdasan spiritual sebagai variabel bebes (independent variable) dan motivasi belajar siswa sebagai variabel terkait (dependent variable). kemudian pada bagian akhir akan dikemukakan rasionalitas hubungan antara kecerdasan spiritual dengan motivasi belajar sisiwa. Spiritual Quotient adalah......

Words: 3859 - Pages: 16

Hubungan Etnik

...[pic] JUJ103 – HUBUNGAN ETNIK Kepada yang berkenaan, Assalamualaikum / Salam Sejahtera Terdahulu kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan/puan kerana sudi meluangkan masa di dalam penyelidikan ilmiah ini. Tujuan penyelidikan ini dijalankan adalah untuk mendapatkan pandangan dari sudut keagamaan akan isu-isu mengenai keamanan, keadilan, perpaduan, kemanusiaan, dan kasih sayang. Maklumat yang diperolehi amatlah penting untuk kajian ini. Sila jawab semua soalan yang disediakan berdasarkan pendapat dan pengalaman tuan/puan. Terima kasih kerana sudi memberi kerjasama di dalam kajian ini. Sekiranya ruangan jawapan yang disediakan tidak mencukupi, sila gunakan ruangan lampiran yang diberi. _________________________________________________________________________________________________ Setiap agama tidak kira Islam, Kristian, Buddha dan Hindu amat mementingkan agar setiap penganutnya hidup dalam keadaan aman. Pada pandangan tuan/puan, bagaimanakah agama berperanan mendidik manusia agar hidup dalam keadaan aman walaupun mempunyai pegangan agama yang berbeza. Sila berikan bukti-bukti di dalam kitab suci agama yang menekankan bab-bab keamanan yang perlu manusia patuhi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...

Words: 431 - Pages: 2