ÇAlmanıN SıRları

In: Business and Management

Submitted By saaneee
Words 23426
Pages 94
User Guide

Contents

Chapter 1. Getting Started
4
7
22
25
30

Before You Start
Safety Precautions
Proper Posture During Computer Use
Overview
Turning the Computer On and Off

Chapter 2. Using the Computer
33
36
40
42
45
48
49
50
53
56
65

Chapter 1
Getting Started

Keyboard
Touchpad
External-type CD drive (ODD, To be purchased)
Multi Card Slot (Optional)
Connecting an External Display Device
Connecting an External Digital Device
Adjusting the Volume
Wired Network
Wireless Network (Optional)
Using the TPM Security Device (Optional)
Slim Security Slot

Chapter 3. Settings and Upgrade
67
68
69
71
74
75

Chapter 4. Backup/Restore
80

LCD Brightness Control
Easy Settings (Optional)
BIOS Setup
Setting a Boot Password
Changing the Boot Priority
Battery

Samsung Recovery Solution (Optional)

Chapter 5. Appendix
92
93
95
97
110
111
112
114

Q&A
Important Safety Information
Replacement Parts and Accessories
Regulatory Compliance Statements
WEEE Symbol Information
Samsung Packaging Take-Back Program
Product Specifications
Glossary

2

Chapter 1.
Getting Started
Before You Start

4

Safety Precautions

7

Proper Posture During Computer Use

22

Overview

25

Turning the Computer On and Off

30

Before You Start
Before reading the User Guide, first check the following information. •• Optional items, some devices and software referred to in the User Guide may not be provided and/or changed by upgrade. Note that the computer environment referred in the User
Guide may not be the same as your own environment.
•• he pictures used for the cover and the main body in the
T
User Manual are those of the representative model of each series and may differ from the actual appearance of the product. •• This…...

Similar Documents

Baker

...tüzel kişiye devretmeniz, (b) yedek kopyalar ve bir bilgisayarda kayıtlı kopyalar dahil olmak üzere hiçbir kopyayı elinizde tutmamanız ve (c) Yazılımı alan tarafın bu anlaşmayı ve Yazılım için geçerli bir lisans aldığınız diğer tüm hüküm ve koşulları kabul etmesi kaydıyla, Yazılımı Kullanma haklarınızın tamamını başka bir gerçek ya da tüzel kişiye devredebilirsiniz. Yukarıdaki hükme bakılmaksızın, yazılımın eğitim, ön sürüm ya da satış için olmayan kopyalarını devredemezsiniz. 6. Fikri Mülkiyet Hakları, Hakların Saklı Tutulması. Yazılım ve oluşturduğunuz izinli tüm kopyalarının fikri mülkiyeti Adobe ve tedarikçilerine aittir. Yazılımın yapısı, düzeni ve kodu Adobe ve tedarikçilerine ait değerli fikri mülkiyeti (örneğin, ticari sırları ve gizli bilgileri) oluşturur. Yazılım, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki telif hakları yasaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasalar ve uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır. Burada açıkça belirtilenler hariç olmak kaydıyla, bu anlaşma size Yazılımın herhangi bir fikri mülkiyet hakkını vermemektedir ve açıkça verilmemiş tüm haklar Adobe ve tedarikçileri tarafından saklı tutulmaktadır. 7. Bağlantı ve Gizlilik. Aşağıdaki hususları anlıyor ve kabul ediyorsunuz: 7.1 PDF Dosyalarının Kullanımı. Reklam görüntülemek üzere etkinleştirilmiş bir PDF dosyasını açmak için Yazılımı Kullandığınızda, Bilgisayarınız Adobe, bir reklam veren veya başka bir üçüncü tarafça işletilen bir web sitesine bağlanabilir.......

Words: 151760 - Pages: 608

Mr.Boran Izkut

...rastlanan bir sorun da, yanlış beklentilerle yola çıkan girişimcilerin uğradıkları hayal kırıklığıdır. Franchise verenin gayret göstermeden, sadece markasını kullandırma karşılığında para kazanacağını düşünmesi veya franchise alanın, parayı verip anlaşmayı imzaladığında işlerin kendiliğinden yürüyeceğini, paraların akacağını sanması gibi. Kaçınılmaz olan hayal kırıklığı, sistemi içinden çürütecektir. Bu sorunun çaresi, franchise almadanönce tam bilgilenmek, yanlış beklentilere yer vermemek, boş vaatlerde bulunan franchise vereni tanıyıp inanmamaktır.   Devredilen Haklar Franchise sözleşmesi ile belirli bir süre için devredilen haklar, sözleşmenin kapsamına göre şunlar olabilir. ticaret markası kullandırılır üretim, işletme ve pazarlama sırları ile edinilmiş deneyimler el kitabı ve eğitimle aktarılır patent hakları kullandırılır fikir ve sanat eserleri sayılacak haklar kullandırılır hammadde temin hakkı verilir (tekelden dağıtım) bina kullanım hakkı verilir (yer franchise verenin ise) Franchise veren, devre konu olan hakların (marka, alameti farika, lisans, patent, know how, vs.) sahibi olmak zorunda değildir. Söz konusu hakların kullanım hakkına sahip (mutasarrıf) olabilir, irtifak hakkına (kısmen kullanma hakkı) sahip olabilir, intifa (kullanma) hakkına sahip olabilir (marka başkasına satılsa bile kullanmaya devam edebilir), kiralamış ve kiraya verme hakkı olabilir. Franchise almadan önce, parayı alan kişinin, devredilen haklar üzerinde ne gibi bir tasarrufu olduğunu......

Words: 10189 - Pages: 41

Ders

...tutanakların işçi alacaklarına ilişkin kısımlarına karşı taraflarca otuz gün içerisinde yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İş mahkemesinin kararına karşı taraflarca 5521 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre kanun yoluna başvurulabilir. Kanun yoluna başvurulması iş mahkemesince hüküm altına alınan işçi alacağının tahsiline engel teşkil etmez. Yetkili memurların ödevi Madde 93 - İş hayatını izleme, denetleme ve teftiş yetkisi olan iş müfettişleri görevlerini yaparlarken işin normal gidişini ve işyerinin işlemesini, inceledikleri konunun niteliğine göre mümkün olduğu kadar aksatmamak, durdurmamak ve güçleştirmemekle ve resmi işlemlerin yürütülüp sonuçlandırılması için, açıklanması gerekmedikçe, işverenin ve işyerinin meslek sırları ve şartları, ekonomik ve ticari hal ve durumları hakkında gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen gizli tutmak ve kendileri tarafından bilgileri ve ifadeleri alınan yahut kendilerine başvuran veya ihbarda bulunan işçilerin ve başka kişilerin isimlerini ve kimliklerini açıklamamakla yükümlüdürler. Muafiyet Madde 94 - İşçi ve işverenlerle bunların meslek kuruluşları tarafından kendilerini ilgilendiren ve iş hayatına ilişkin işlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazı ile başvurma halinde bu dilekçeler ve bunlarla ilgili tutanak, evrak, defter ve işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. Diğer merciler tarafından yapılan teftişler Madde 95 – (Değişik birinci fıkra: 15/5/2008-5763/7 md.)......

Words: 15971 - Pages: 64

Bediuzzaman

...kesilen hayvanın lerde ihtisas yapanların, bilmedikleri hususlar karşısında, “Biz etini haram kıldı. Kim m ecbur kalırsa, başkasının hakkına te­ açtığımız her malum sahanın ötesinde bir meçhulle karşı karşı­ cavüz etm em ek ve zaruret miktarını geçm em ek şartıyla, bun­ ya kalıyoruz; bildiğimiz şeyler, daima bizim karşımıza bilmedi­ lardan yem esinde bir günah yoktur. ”26 ğimiz p ek çok yeni şey çıkarıyor. ” demeleri gibi, hurûf-u mu­ Bu özetlemeyi şöyle bitirir: “Hâsılı, denebilir ki, Bakara Sûresi’nde bir Müslümanm ferdî ve İçtimaî hayatı adına lü­ zumlu olan bütün prensipler icmalî olarak anlatılmış ve hiçbir boşluk bırakılmamıştır. ”27 kattaa ile karşılaşan bir kişi de, Kur’ân-ı Kerim’in içindeki bü­ tün sırları ve hakikatleri öğrense de, hakkıyla onun iç derinliği ve ledünniyatına vâkıf olamayacağını, bildiği şeylerin, bilmedi­ ği nice şeyleri gösterdiğini idrâk ederek Kur’ân karşısında her zaman aczini ifade etm e durumunda kalacaktır. ”30 Demek bu 2 1 Bakara sûresi. 2/44. gizemli harfler, bir bakıma, var olmakla beraber bilemediğimiz 2 2 Bir İ’câz Hecelemesi, s.57. nice hakikatlerin de birer unvanı, birer simgesi durumundadır. 23 Bakara sûresi, 2/120. 24 Bir İ'câz Hecelemesi, s.58-59. 25 Bir İ’câz Hecelemesi, s.60. 28 Bir İ’câz Hecelemesi, s.70-72, ayrıca s.83-95. 26 Bakara sûresi, 2/173. 29 Bir İ’câz Hecelemesi, s.72. 27 Bir İ’câz Hecelemesi, s.61. M Bir İ’câz......

Words: 79100 - Pages: 317

Story

...Şavlon'la iş birliğine gideceklerdir. Şahbazlar Akuralar'ın da sırlarını taşıyor. Bizim kalemizin düşmesi demek Gizli zindanların karşı tarafa geçmesi demek. Bağıl mühürlerin listesinin karşı tarafa geçmesi demek. Belki de Azrak'ın ölmesi demek."    "Sakin ol. Bu darbe planından haberim var. Harzem, kendisine verdiğim görevden dolayı Şaman'a yaklaştı. Verdiği bilgilere göre ordusu şu an bizi ele geçirmeye kalksa en kısa savaş olarak tarihe geçer."    "O kadar güçlendiler mi? Siz nasıl buna müsade ettiniz?"    "Şaman kanserli bir hücre gibi. Kendisine yeni damarlar açarak besleniyor, çoğalıyor ve başka yerlere sıçrıyor."    "Kanserli hücre ölümsüzdür."    "Beslendiği taktirde ölümsüzdür. Bahsettiğin sırları zaten biliyor, eskiden de biliyordu. Eğer ilk başta düşman ilan edilseydi sırları gidip senin dediklerinden birine anlatabilirdi. Ama o bunu koz olarak kullandı ve bir şeyden bahsetmedi. Yerimizi bile söylemediğine eminim. Arkasında da kimin olduğunu artık biliyoruz."    "Kim?"    "Haris."    "Deccal mi? Şavlon ve ya Ahmar varken neden ona gitsin ki?"    "Haris bir çok ipi olan kukla gibi. Bir ipinden de Şaman tutmuş. Kukla olmak yerine masaya oturan adam olma ideali var. Eğer direkt olarak Şavlon ve ya Ahmar'la görüşseydi Haris'ten farkı olmazdı. Ama şimdi, Şahbazları ortadan kaldırmış, Akuraların sırlarını ifşa etmiş, Zindandaki askerleri kurtarıp kendi safına katmış bir efendi olarak o masaya oturma ideali var. Ona göre Asvat eninde sonunda kafesten çıkacak ve......

Words: 18417 - Pages: 74

Ethical Issue

...kaynaklarını tek taraflı olarak kişisel kullanımına geçirmesidir. (bayraklı.gov.tr, 2014) 16 İş hayatında yazılı ya da yazılı olmayan birtakım etik kurallara rağmen yine de etik dışı davranışlar görülmektedir. Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: (MEGEP, 2006) Ø İş kalitesini önemsememe Ø Rüşvet isteme veya verme Ø Kurum varlıklarının kötü biçimde kullanımı Ø İş yerinde ayrımcılık yapma Ø Özel yaşama müdahale Ø Çevre kirliliğine duyarsız kalma Ø Kurumun olanaklarını kişisel amaç için kullanma Ø Kayıt ve raporlar üzerinde tahrifat yapma Ø Hediye alma ve ağırlama Ø Yanlış bilgilendirme ya da bilgi saklama Ø Yetkililerle etik dışı ilişki kurma Ø İş yerinde hırsızlık yapma Ø Çıkar çatışmalarına girme Ø Ticari ya da mesleki sırları sızdırma Ø Rakiplerle ilgili bilgilerin toplanmasında etik dışı yöntemler kullanma Ø Ürün sorumluluğunu ve güvenliğini önemsememe Ø Çalışanlara eşit davranmama Ø Ast, üst ya da çalışma arkadaşlarını sömürme Ø İş arkadaşlarını yıldırma, korkutma Ø Görevi ihmal etme Ø İş yerinde bencil davranma Ø İş ilişkilerine politik düşünceler katma Ø İş yerinde yaranma ve dalkavukluk yapma Ø Cinsel tacizde bulunma Ø Hakaret ya da argo bir dil kullanma Ø Yetkisini kötüye kullanma Ø Çalışma arkadaşları ile ilgili söylenti ve dedikodu yayma Ø Zimmet ve görevi su istimal etme 17 Mesleki Yozlaşma Bir toplumda oluşan yozlaşma hayatın her alanını olduğu gibi iş yaşamını da etki altına alır. Mesleki yozlaşmanın çeşitli......

Words: 5654 - Pages: 23