Bediuzzaman

In: Religion Topics

Submitted By OlzhasZak
Words 79100
Pages 317
İNİ L

Bir İ’câz Hecelemesi
Copyright © N ıl Y a yın tın . 2014
Bu /serin mm yayın h aklan iç ti Yayıncılık Ticaret Y ) 'ne a ittir.
Eserde yer alan metin te resimlerin. Lçık Yayıncılık Ticaret /(..) nın önceden ya zılı izn i olmaksızın, elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılması, yayımlanması te depolanması yasaktır.

ISBN
9 7 8 -9 7 5 -3 1 5 -6 6 9 -1

Yayın Numarası
541

Çağlayan A. Ş.
TS EN 150 9 0 0 1 :2 0 0 8
Ser N o: 300-01
Sarnıç Y olu Ü zen N o : 7 Gaziemir / İZM İR
Tel: (0 232) 274 22 15
Kasım 20 14

Genel Dağıtım
Gökkuşağı Pazarlama ve Dağıtım
Merkez Mah. Soğuksu Cad. N o: 31
-i

Tek-Er İş Merkezi Mahmutbey/İSTANBUL
Tel: (0 2 1 2 )4 1 0 50 6 0 Faks: (0 2 1 2 )4 4 5 8 4 6 4

Nıl Yayınları
Bulgurlu Mahallesi Bağcılar Caddesi N o: 1
Üsküdar/İSTANBUL
Tel: (0216) 522 1 1 44 Faks: jp J L j oHJjil JAJL>j ‘O K u r’â n ’ı Biz, hakkın ta kendisi ola­ rak indirdik ve o mutlak hakkın kendisi olarak nâzil o ld u .’14 hakkaniyetini tescil ettirmektedir. ” 1
5
Müellifimiz, Bakara Sûresi’ nin tefsirine başlarken ö n ce
“Sûreye İcmali Bir Bakış” başlığı ile sûre-i şerifenin m uhte­

15

“Dürüstlük bulm ak isteyen kim se, dürüst olmalı­ dır.” kaidesi. “Ey İsrail’in evlatlan! Size ihsan ettiğim nimet­ lerimi düşünün. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki Ben de size karşı ahdimi yerine getireyim ve yalnız B en d en korkun!”1
9
âyetinde Cenab-ı Allah, Kendisiyle bütün kullan arasında bir sözleşme bulunduğunu bildirmiş olmaktadır.20

vası ve genel yapısı, içerdiği akaid, ibadet, ahlâk, hukuk,

“Söylediğini yaşamayanın sözü, insanlarda kabul

muamelât, ukûbât ahkâmı hakkında bilgiler vererek onun,

görm ez.” kaidesi. “Halka iyilik em redip kendinizi unutuyor

Kur’ ân’ m uzunca bir hulâsası olduğunu bildirir. Bakara Sûresi’ ni izleyen sûrelerin, bu sûredeki m uayyen konuları…...

Similar Documents

Kalprepf

...sinir ediyor. Bunun haricinde verilen bilgilere bakıldığında Mustafa Armağan’ın oldukça kapsamlı bir araştırma yaptığı aşikâr. Konuya oldukça hâkim ayrıca verdiği örnekler ve konu çeşitliliği bazen sıkmaya başlasa da ve konunun etrafında dolandırsa da güzel detaylar olduğu kanaatindeyim ancak benim gibi sürükleyicilik isteyenler için kötü bir durum elbette. Kalan bölümlerdeyse bize Abdülhamid’in ülkenin gelişmesi adına yaptığı altyapı yatırımları ve önemli projelerini konu almakta. Bunlara günümüzde düşünülen Galataport ihalesi örnek verilebilir. Bunun dışında eğitime verdiği öneme de ‘‘Modern Eğitim Projesi’’ni örnek verebiliriz. Bu kısmın az da olsa görsellerle desteklenmesi hoş olmuş. Kitabın sonlarında ise Mehmet Akif, Atatürk, Bediüzzaman Said Nursi ve bazı önemli isimlerin Abdülhamid hakkında düşündüklerine yer verilmiş. Yazar bu şahsiyetlerin düşüncelerini direkt olarak olaylara ve konuşmalara dayandırdığı için bende okuma isteği uyandırdı. Bunun dışında yazarın kitabın genelinde adı geçen isimlerin konuyla bağlantılı sözlerine yer vermesi, konunun anlatımını perçinlemiş. Yazar bu konuda benden olumlu not aldı. Kitaba şöyle bir genel yaklaşımda bulunacak olursak tarih severlerin özellikle de Osmanlı’ya ilgi duyanların kesinlikle alması gereken bir kitap. Görünmeden var olmaya çalışan ve tam bir kapalı kutu olan Abdülhamid’i derinlemesine anlatan nadide eserlerden bir tanesi. Necip Fazıl’ın da dediği gibi belki de Abdülhamid’i anlamak her şeyi anlamak olacaktır....

Words: 516 - Pages: 3