Adasda

In: Business and Management

Submitted By thevmmf
Words 677
Pages 3
OUR LADY OF PERPTUAL SUCCOR COLLEGE Marikina City
COURSE OUTLINE
COURSE NAME: Panitikang Pilipino
COURSE CODE:
COURSE DESCRIPTION Sumasaklaw iba’t iban panahon ng panitikang Filipino, iba’t ibang uri ng mga akdang pampanitikan, mga taong nakatulong sa paglinang ng panitikan; ang suliraning panitikan sa bansa; at mga teoryang panpanitikan.
COURSE CREDITS: 3 units
CONTACT HOURS/WEEK: 3 hours
PRE-REQUISITE/CO-REQUISITE: Fil 1, 2, 3, 4
COURSE OBECTIVES Sa kursong ito, inaasahang malalaman ng mga mag-aaral:
General
1. Magtataglay ng kahusayan, kaalaman at angkop na kamalayan sa pagkilala sa iba’t ibang uri ng mga akdang panpanitikan 2. Mapaunlad ang mga kasanayan sa pag-unawa, pagpapakahulugan, pagsusuri, pagbibigay halaga sa panitikan n g bansa 3. Mapapayaman ang talasalitaan sa pamamagitan ng pagtukoy sa kayarian, kahulugan at kaangkupan ng mga salitang ginamit sa mga akdang panpanitikan 4. Makakilala at masusuri ang akdang batay sa mga tiyak na katangian at pamantayan 5. Mapahalagahan ang mga akdang panpanitikan batay sa mga dati ng kaalaman 6. Makakabuo ng mga opinyon kaugnay ng akdang pinakasa
Specific
1. Makilala ang panitikan at katangian 2. Matalakay ang unang panahon ng panitikan 1565-1900 3. Matalakay ang 3 pang panahon ng panitikan 1900-1942 4. Mapahalagahan ang panahong 1942-1945 5. Nililinay ang pagpapahalaga sa panahon 1946-1972 6. Natutuloy ang katangian ng panahong 1972-1986 7. Matutunan ang iba’t ibang pamamaraan ng pagtuturo ng iba’t ibang akdang panpanitikan

TIMETABLE | TOPICS | Week 1 | Orientation | Week 2 | Pagkilala sa Panitikan at katangian nito | Week 3 | Matandang Panitikan | Week 4 | Panahon 1565-1900 | Week 5 | PRELIMINARY EXAMINATION | Week 6 | Panahon 1900-1942 | Week 7 | Panahon 1900-1942 | Week 8 | Panahon 1942-1945 | Week 9 | Panahon 1946-1972 |…...

Similar Documents

Adasdas

...Task 1: Starting a database 1. Create a new database by following any of the approach demonstrated in exercise 2. 2. Name the database as DemoDB_yourlastname_section.mdb (ex. DemoDB_cruz_it31fb6) Task 2: Visual creation of a table 1. In the Object Explorer, locate for your database name (DemoDB_yourlastname_yoursection) expand the database node (click its + button) 2. Under the database, right-click Tables and click New Table... 3. As the cursor is blinking in the first empty field under the Column Name column, type Lastname and press Enter Task 3: Set column names and data types 1. Under the Column Name column, double-click Lastname to highlight it 2. Type FirstName to replace it and press Enter 3. Click the arrow of the combo box under the Data Type column 4. Scroll down and select varchar from the list 5. Click the first empty field under FirstName and type MI 6. Complete the table as follows: Task 4: Setting Length of data There are two ways you can change the length of a string-based column:  In the top section of the window, to change the length of the field, in the parentheses of the data type, enter the desired value  In the top section of the window, click the name of the column. In the bottom section, click the Length field and type the desired value Set the data length of the table as follows: Task 5: Define Primary key From the table select the column to set as primary key right click then select Set Primary......

Words: 430 - Pages: 2

Delta

...Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe 34 1 fqwf qwre q Adasdas qwe qe......

Words: 520 - Pages: 3

Asda

...sda dasd as dada dasd asdas dasdasd asda dasd asda dasdas dasda asd asd adas dasd asdasd asd asda sd asdasd asdasd asda sdasd asdasd asd Sd fjkas df asdasd asd asda dasd asd asdasd asd adasd asda sd asdas dasd asd asdasd asd asda dad asd asdasd asd asda da dasd adad asd asd asdas asd asd adas asd asd asdas asd asd asd asd asd asdas asd adasdas dasd asdas dasd asda sasd asd asd asda sd asd asd asd asd asda ad asd adada dasd asda asd adasd Ad;la m이 dasdk asda sdjkfsa fjlk sfjklas dfkl adfj asfd ads asd asd asd asd asd a asd asd asd asd asd Das fkla sfds djf asd as asd asd asd asda asd asd asd ads asd ads asd asd as asd asd a s d asd as sd asd asd as dasd asd asd asd asd ad asd asda adasd asd asd asdad asd asda adasdadad sad asd asda dasd asda dasd adasd asda dasd asdasd ada asda sd asda asda da dasda sda dasd as dada dasd asdas dasdasd asda dasd asda dasdas dasda asd asd adas dasd asdasd asd asda sd asdasd asdasd asda sdasd asdasd asd Sd fjkas df asdasd asd asda dasd asd asdasd asd adasd asda sd asdas dasd asd asdasd asd asda dad asd asdasd asd asda da dasd adad asd asd asdas asd asd adas asd asd asdas asd asd asd asd asd asdas asd adasdas dasd asdas dasd asda sasd asd asd asda sd asd asd asd asd asda ad asd adada dasd asda asd adasd Sdfasdasd asdas Fsdf Saf Sdf Sfd Saf...

Words: 359 - Pages: 2

Yes Itis

...Sssssssssssssssssssssssssssssdada Ad Ad A Da A Ds Da D Ada Da Sda Sda Sda Sda Sd Asd Asd Asd Asd Asd Asd Sad Asd Asd Asd Ad Asd As Dasd As Das Da Da Sda Sd Asd Sad Sad Asdasdsada Ad Asd Ad Adasd Asd Asd Asd Asd Asd Dasdasdasd Asasdasdasd Asdd A Adsa Sd Asdadasdas Asasdasd Asasd Asdasdasdasas Dsadad adasdas asd asd asdasd a adasdsadas ass a sad asdsa d as dsa d asd asd ad e r f dsfd dfdfasde sd sdsadf dgfsdfdf sdf df asdfdfd df df dsf dsf sad add sad asd asdd sad asa dsas dasd assd asad ads asad sad asad sad sad asd sd ad asd asd asd asda ad asd ad asd asdsdasd ad adadasd ads adasdaasd asd asdsad sad sad sad sad sd asd sad sad sad asd asd Sssssssssssssssssssssssssssssdada Ad Ad A Da A Ds Da D Ada Da Sda Sda Sda Sda Sd Asd Asd Asd Asd Asd Asd Sad Asd Asd Asd Ad Asd As Dasd As Das Da Da Sda Sd Asd Sad Sad Asdasdsada Ad Asd Ad Adasd Asd Asd Asd Asd Asd Dasdasdasd Asasdasdasd Asdd A Adsa Sd Asdadasdas Asasdasd Asasd Asdasdasdasas Dsadad adasdas asd asd asdasd a adasdsadas ass a sad asdsa d as dsa d asd asd ad e r f dsfd dfdfasde sd sdsadf dgfsdfdf sdf df asdfdfd df df dsf dsf sad add sad asd asdd sad asa dsas dasd assd asad ads asad sad asad sad sad asd sd ad asd asd asd asda ad asd ad asd asdsdasd ad adadasd ads adasdaasd asd asdsad sad sad sad sad sd asd sad sad sad asd asd...

Words: 275 - Pages: 2